SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Interné smernice

Hospodárske a pedagogické interné smernice

2023

Nariadenie č. 1/2023 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek a v kalendárnom roku 2023

2022

Smernica č. 2 - Školský podporný tím

Smernica č. 1 - O uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z neprítomnosti na vyučovaní

Dodatok č. 2 - K smernici č. 4 /2018 o tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna

Dodatok č. 1  - K smernici č. 4/2018 o tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna

Nariadenie č. 1/2022 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek a v kalendárnom roku 2022

2021

Smernica č. 1/2021 - O práci z domu – Home office

Nariadenie č. 1/2021 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek a v kalendárnom roku 2021

2020

Smernica č. 2/2020 - Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a predchádzanie diskriminácie

Smernica č. 1/2020 - Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy

Nariadenie č. 1/2020 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2020

2019

Smernica č. 3/2019 - O diaľkovom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu

Smernica č. 2/2019 - O organizovaní lyžiarskeho výcviku

Smernica č. 1/2019 -  Štúdium v zahraničí

Nariadenie č. 1/2019 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2019

2018

Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školácha školských zariadeniach

Smernica č. 7/2018 - O adaptačnom vzdelávaní

Smernica č. 6/2018 - Rokovací poriadok pedagogickej rady

Smernica č. 5/2018 - Vnútorný mzdový predpis

Smernica č. 4/2018 - O tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna

Smernica č. 3/2018 - O vybavovaní sťažností

Smernica č. 2/2018 - O vedení pokladnice

Smernica č. 1/2018 - Pracovný poriadok

Nariadenie č. 1/2018 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2018

2017

Nariadenie č. 1/2017 - Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2017

Nariadenie č. 2/2017 - Štatút predmetových komisií

Smernica č. 1/2017 - O uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z neprítomnosti na vyučovaní

Smernica č. 2/2017 - O vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu

Smernica č. 3/2017 - O vydávaní polročných a koncoročných vysvedčení

Smernica č. 4/2017 - O obehu účtovných dokladov

Smernica č. 5/2017 - O inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Smernica č. 6/2017 - O evidencii, odpisovaní a vyraďovaní majetku

Smernica č. 7/2017 - O škodovej komisii a vymáhaní spôsobenej škody

2016

Smernica č. 1/2016 - O tvorbe a čerpaní sociálneho fondu

Smernica č. 2/2016 - O finančnej kontrole a audite v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.

Smernica č. 3/2016 - Na vykonávanie kontroly požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na pracovisku

Smernica č. 4/2016 - O poskytovaní cestovných náhrad

Smernica č. 5/2016 - Registratúrny poriadok

Smernica č. 6/2016 - Pre určenie štruktúry kariérových pozícií

Smernica č. 7/2016 - O ustanovení funkcie triedneho učiteľa

Smernica č. 8/2016 - O zabezpečení pitného režimu

Najnovšie