SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Súčasný stav a koncepcia rozvoja školy v rokoch 2019 – 2024

Koncepcia školy

Návrh koncepcie rozvoja školy na obdobie 2019 - 2024 vychádza z nasledujúcich dokumentov:
-   ŠVP pre skupinu študijných odborov 76 Učiteľstvo (MŠ vedy, výskumu a športu SR) platný od 1. 9. 2008, aktualizovaný 9. 11. 2009 a revidovaný s účinnosťou od 1. 9. 2013
-   Dodatky (MŠ vedy, výskumu a športu SR): č. 1/2015, č. 2/2016, č. 3/2017, č. 1/2017 a č. 4/2020 (august 2008 - dodatky 3 a 4 boli zrušené)
-   ŠkVP Edukácia pre školstvo, kultúru a voľný čas (PaSA, od 1. septembra 2017 premenovaná na Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 841 01 Bratislava 42)
-   Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - vydané MŠ VVaŠ SR
-   POP pre jednotlivé školské roky (Sprievodca školským rokom) vydané MŠ VVaŠ SR
-   plánov práce školy pre jednotlivé školské roky

Charakteristika a zameranie školy
Pedagogická a sociálna akadémia, dnes Stredná odborná škola pedagogická, na Bullovej ulici vznikla 1. septembra 1980. Je to štátna škola s právnou subjektivitou (1991). Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj.
V škole sa vyučujú nasledovné študijné odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (7649 M), animátor voľného času (7662 M), pedagogický asistent (7670 M) ako pokračovateľ desaťročného experimentálneho overovania odboru pedagogické lýceum (7669 M) a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť (7646 M). Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo vzniklo v roku 1996 zjednotením dvoch samostatných odborov – učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva. Učiteľstvo a vychovávateľstvo vyučujeme aj v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu (7649 N). Animátor voľného času mal pôvodný názov kultúrno-výchovný pracovník a v roku 2008 bol premenovaný so zachovaním rovankého obsahu študijného odboru. Všetky študijné odbory poskytujú úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A. Absolventi školy sa môžu uplatniť v školských a mimoškolských vzdelávacích, výchovných a kultúrnych zariadeniach, v štátnej správe, samospráve, organizáciách tretieho sektoru v oblasti vzdelávania a školstva, v zariadeniach cestovného ruchu, v centrách voľného času, v múzeách, v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach starostlivosti o seniorov, ako učitelia, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, animátori, vychovávatelia, opatrovatelia.
60% absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách s humanitným, pedagogickým a umeleckým zameraním. Našim cieľom je kvalitná odborná príprava žiakov pre ich uplatnenie na pracovnom trhu.

Súčasný stav
Celkový počet žiakov je okolo 450 (v jednotlivých školských rokoch sa počty mierne menia), z toho je asi 70% denných žiakov. Našim cieľom je zachovanie alebo navyšovanie počtu žiakov denného štúdia vzhľadom na nedostatok absolventov na trhu práce.
Kolektív zamestnancov školy tvoria interní pedagogickí a odborní zamestnanci, externí pedagogickí zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci. Do výchovno-vzdelávacieho procesu sú začlenené aj cvičné učiteľky materskej školy, školských klubov a špeciálnych škôl a zariadení, s ktorými má naša škola zmluvu o učebnej pedagogickej praxi.
Stredná odborná škola pedagogická má cieľ vzdelávať budúcich pedagógov, asistentov učiteľov a vychovávateľov-opatrovateľov a poskytnutým vzdelaním a moderným prístupom k životu zabezpečiť absolventom školy uplatnenie na trhu práce. Našim prvoradým cieľom je kvalitná výučba. Spätnou väzbou vzdelávacej kvality školy sú každoročné vysoké externé hodnotenia školy - celonárodné výkonové štandardy - NÚCEM (pridaná hodnota, výsledky externej zložky maturít), INEKO.
Riadime sa aktuálnym školským vzdelávacím programom, ktorého obsah podľa potreby inovujeme. S tým súvisí program trvalej udržateľnosti v našej škole a možnosť zvyšovania povedomia žiakov v tejto oblasti, čím im dávame šancu stať sa v budúcnosti modernými pedagógmi vzdelávajúcimi ďalšie generácie žiakov.
Našou snahou je otvárať žiakom cestu ku kvalite ich života, k sebareflexii, motivovať ich k sebarozvoju, k zapájaniu sa do života občianskej komunity, pripravovať ich na uplatnenie sa na trhu práce, či na ďalšie štúdium, motivovať ich pre celoživotné učenie sa. S týmto cieľom úspešne spolupracujeme s verejnými inštitúciami, s domovami sociálnych služieb, s centrami voľného času, s miestnymi autoritami, čím realizujeme tému udržateľnosti v oblasti miestneho spolužitia. Skvalitnenie a modernizácia prostredia školy je neoddeliteľnou súčasťou filozofie školy, ktorá je tu pre žiakov, napĺňa ich život, v nej prebieha ich socializácia.
Žiaci sú nevyhnutnou súčasťou života školy, sú tvorcami nápadov, organizátormi podujatí, hodnotiteľmi, nemožno ich vynechať z procesu vnútorného hodnotenia školy. Bez žiakov nie je škola. Fungujúca žiacka rada (Školský parlament) v našej škole je tlmočníkom nápadov a návrhov ostatných žiakov. Víziou je škola, ktorá nahrádza absentujúcu funkčnosť rodiny a predstavuje žiakom inú kvalitu života, iné hodnoty a iný zmysel, aby naši žiaci a absolventi žili šťastným plnohodnotným životom, aby boli schopní analyzovať, argumentovať a vyjadrovať svoj názor. Tým, že ich vypočujeme, posilňujeme ich zdravé sebavedomie a rozvíjame ich občianske kompetencie.
V súčasnej dobe, kedy sa každá stredná škola v konkurenčnom prostredí množstva stredných škôl snaží o svoje miesto v sieti a v spoločnosti, je nevyhnutné prichádzať s aktuálnym moderným programom rozvoja školy a ponúknuť potenciálnym klientom nadčasové a zaujímavé vzdelávacie a výchovné programy. Pokrokové vrstvy obyvateľstva sa stále viac začínajú orientovať na zdravý životný štýl a na uvedomelý prístup k otázkam života a životného prostredia. To isté žiadajú a budú žiadať od školy, ktorá vzdeláva a vychovávava ich deti. Ak chceme nastúpiť túto cestu, musíme nastaviť proces zvyšovania uvedomelosti a postupného zdokonaľovania v prístupe k ochrane životného prostredia, navrhovať riešenia na postupné uskutočňovanie zmien smerujúcich k stanovenému cieľu rozvoja školy.
Kolektív zamestnancov školy pod vedením riaditeľky školy a dvoch zástupkýň vynakladá veľké úsilie o to aby na pracovisku prevládala priateľská a kľudná atmosféru, aby bol vypočutý každý názor, aby sa rešpektovali požiadavky a nároky žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Našou snahou je udržať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, vysoko humánny prístup, motivovať zamestnancov a žiakov k svedomitej práci, k celoživotnému vzdelávaniu a k pocitu spolupatričnosti k našej škole, ako aj pritiahnuť rodičov k záujmu o prostredie, v ktorom ich deti trávia veľkú časť dňa a pripravujú sa na svoje budúce uplatnenie v živote.

Galina Šimončičová

riaditeľka školy

Najnovšie