SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Knižnica

Naša školská knižnica ponúka bohatý výber titulov najmä z odbornej literatúry, povinného čítania, ale tiež množstvo titulov z beletrie, objednáva viaceré časopisy, nájdeme v nej tiež encyklopédie, slovníky, noty, videokazety, pekné slovo, úsmev...

Knižničný a výpožičný poriadok 
Štatút školskej knižnice
 
VÝPOŽIČNÉ HODINY v školskej knižnici:
 
DENNE od   7,30 -   8,00 hod.
           od   9,30 -   11,00 hod. 
           popoludní podľa požiadavky do 14,30 hod. 
 
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

Naša školská knižnica sa v marci 2013 zapojila do rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2013“ garantovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predložených žiadostí bolo spolu 258. Na základe vypracovaného projektu sme z 18 vybraných úspešných žiadostí skončili na 5. mieste (za BSK sme boli úspešní ako jediná stredná škola) a sumu nám schválili v celej požadovanej výške, t.j. 2 570 €.

Hlavným cieľom projektu je premena školskej knižnice z klasickej na elektronickú.
Ostatné ciele: vybudovať knižnicu ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy s voľným prístupom všetkým členom školskej komunity, miesto moderného výchovno-vzdelávacieho procesu, prostriedok upevňovania čitateľskej, informačnej a počítačovej gramotnosti. Rozšíriť a skvalitniť poskytovanie knižnično-informačných služieb, vybudovať vlastný knižničný fond v knižničnom systéme s on-line katalógom, oživiť akvizičnú činnosť nákupom beletrie a odbornej literatúry v súlade so školským vzdelávacím programom.                                                                     
H. Bieliková


Oblasti titulov:

povinné čítanie zo svetovej i slovenskej literatúry

ostatná beletria

slovenský jazyk - príručky, encyklopédie, dejiny literatúry, slovníky, pravidlá slov. pravopisu slovníky spisovateľov, literárni sprievodcovia, antológie, učebnice...

cudzie jazyky - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský, latinský -dvojjazyčné či výkladové slovníky, konverzačné príručky, odborné publikácie, prípravy na maturitu...

fyzika

počítače

matematika - odborné príručky, metodiky, učebnice, pracovné zošity - ZŠ, logika...

chémia

hudobná výchova - dejiny hudby, zbierky piesní, biografie osobností hudby, metodiky, noty...

biológia - anatómia, zdravoveda, obrazové príručky ...

výživa - príručky, recepty...

zoológia - atlasy zvierat, rýb, vtákov, cicavcov, motýľov...

botanika - lexikóny, atlasy húb, chránených rastlín, pestrá prírody, kľúče na určovanie rastlín, náučné slovníky...

geografia - atlasy sveta, lexikóny, obrazové atlasy, topografické lexikóny, turistickí sprievodcovia, pohoria, učebnice zemepisu, knihy o Bratislave...

životné prostredie

telesná výchova - dejiny, metodiky, olympijské hry, rôzne športy, hry...

psychológia - dejiny, poradenstvo, odborné publikácie, učebnice...

špeciálna pedagogika - logopédia, špecifické poruchy učenia ...

pedagogika - pedagogická encyklopédia, slovníky, príručky a publikácie z vydavateľstva Portál, dejiny pedagogiky, alternatívne školstvo, didaktika, diela J. A. Komenského, rodinná výchova, metodický materiál, pracovné zošity...

výtvarná výchova - dejiny výtvarného umenia, učebnice, osobnosti výtvarného umenia, metodiky, knihy výtvarných námetov, Dejiny umenia, umenie jednotlivých vývojových období...

estetika - dejiny, metodiky...

manažment

ekonomika - Ekonomický poradca podnikateľa

etnografia

literatúra pre deti a mládež - leporelá, poézia, próza...

Časopisy:

Rodina a škola

Pedagogické rozhľady

Výchovávateľ

Predškolská výchova

Škola

Technológia vzdelávania

Národné poistenie

Slovenské pohľady

Slovenský jazyk a literatúra v škole

Kultúra slova

Revue svetovej literatúry

Bridge

Freundschaft

Spitze

Friendship

Hello!

Hurra!

Historické revue

Hudobný život

Múzy v škole

Pamiatky a múzeá

Slovenský stenograf

Telesná výchova a šport

Dorka

Cestovateľ

 

Najnovšie