SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Školský poriadok

Aktuálne znenie:

 

VNÚTORNÝ ŠKOLSKÝ PORIADOK

A. Základné práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu
Každý žiak má právo
 • - byť zvolený do rady školy, prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov sa podieľať na činnosti školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy),
 • - na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,
 • - na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania),
 • - na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore,
 • - na komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
 • - vyslovovať svoje názory (slušným spôsobom) a klásť otázky k preberaným témam,
 • - na konzultácie o preberanom učive v čase konzultačných hodín jednotlivých vyučujúcich (zverejnené na www.psabuba.sk) a na konzultácie s výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou počas ich konzultačných hodín,
 • - vopred vedieť termín a obsah plánovanej písomnej práce, ktorá trvá dlhšie ako 10 minút,
 • - na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných prácach aj ústnych odpovedí,
 • - požiadať o komisionálne skúšanie (pozor – výsledok komisionálnej skúšky je konečný),
 • - vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojím záujmom iniciovať i zriadenie ďalších (podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov),
 • - podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorých mimovyučovacích aktivít (športové súťaže, SOČ, literárne, hudobné, výtvarné súťaže, tvorba školskej webovej stránky, krúžková činnosť, charitatívna činnosť, projektové aktivity a pod.) 
 • - žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu
Každý žiak je povinný
 • - plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov školy, správať sa v škole i mimo nej, napr. aj v prostriedkoch MHD tak, aby robili česť sebe i škole, v budove školy pozdraviť všetkých zamestnancov školy a každého dospelého, nepoužívať vulgárne výrazy, chodiť vhodne a čisto oblečený a upravený,
 • - uchovávať svoje prístupové heslo do IŽK v tajnosti, nezdieľať ho s neoprávnenými osobami, napr. spolužiakmi, kamarátmi a pod. Zneužitie cudzieho prístupového hesla sa považuje za vážny zásah do súkromia a ochrany osobných údajov a je dôvodom na zníženie známky zo správania na 3. stupeň,
 • - šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, nepísať na lavice, hospodárne zaobchádzať s učebnicami, učebnými pomôckami a s ďalším majetkom školy,
 • - dôsledne separovať odpad,
 • - chrániť si svoje zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní  poriadku v škole a v jej okolí,
 • - každý svoj príchod a odchod zo školy zaznamenať na zariadení pre elektronickú školskú dochádzku pri vchode do budovy školy,
 • - v odborných učebniach riadiť sa pokynmi vypracovanými pre jednotlivé odborné učebne,
 • - mať pripravené učebnice a pomôcky na vyučovanie podľa požiadaviek vyučujúceho,
 • - nenechávať učebnice v laviciach po skončení vyučovania,
 • - neopúšťať budovu školy počas prestávky od 13.30 do 14.00, pokiaľ vyučovanie žiaka pokračuje ďalšou vyučovacou hodinou,
 • - dodržiavať hygienické a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s infekciou koronavírus v súlade s pokynmi a nariadeniami RÚVZ,
 • - pri vstupe do školy použiť dezinfekciu, rovnako ju použivat viackrát počas pobytu v škole, predovšetkým pri premiestňovaní sa medzi triedami,
 • - počas prestávok sa zdržiavať vo svojich triedach,
 • - pri bežnom kontakte udržiavať medzi sebou bezpečný odstup, rovnako rešpektovať vzdialenosť voči vyučujúcim,
 • - preštudovať si bezpečnostné pravidlá v súvislosti s Usmernením k bezpečnému prostrediu... a riadiť sa podľa neho 
 • - pri vstupe do jedálne použiť dezinfekčný prostriedok,
 • - počas čakania na výdaj obeda dodržiavať bezpečné rozostupy,
 • - konzumuovať obed na miestach určených podľa príslušnosti k triede.
Počas  vyučovacieho   procesu  je zakázané:
 • - používať  telefóny, nahrávače zvukového alebo obrazového záznamu a podobné zariadenia (ak žiak telefón má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a odložený v taške). V prípade porušenia tohto zákazu bude žiakovi tento priestupok zaznamenaný do triednej knihy. Výnimkou z tohto zákazu je situácia, keď je práca s elektronickým zariadením súčasťou vyučovacieho procesu. 
 • - používať na vyučovacej hodine notebook bez súhlasu vyučujúceho
 • - konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu (výnimkou sú žiaci so zdravotnými problémami)
- V prípade akýchkoľvek 3 zápisov v triednej knihe, bude žiakovi znížená známka zo správania.
- Neprítomnosť na hodine do 15 minút sa označuje v triednej knihe ako neskorý príchod, tri neskoré príchody = 1 neospravedlnená hodina, každý ďalší neskorý príchod = neospravedlnená hodina. Neprítomnosť dlhšia ako 15 minút sa označuje ako vymeškaná hodina. 
- Žiaci si vybavujú svoje úradné záležitosti v kancelárii školy prostredníctvom triedneho učiteľa iba cez veľkú a obedňajšiu prestávku. Od 13:00 do 13:30 je v kancelárii školy obedňajšia prestávka.
- Žiaci majú v priestoroch školy zakázané fajčiť. Tento zákaz platí aj pri činnostiach organizovaných školou (kurzy, exkurzie, výlety a pod.).
- Prísny zákaz platí aj na prinášanie a požívanie alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých látok. 
- Žiakom sa zakazuje prinášať do školy nápoje v jednorazových plastových a tetrapakových obaloch a zahadzovať tieto obaly do školského odpadu. Pre dodržiavanie pitného režimu počas vyučovania odporúčame používať ekofľaše a využívať pitnú vodu v priestoroch školy.
- Žiaci majú zakázané používať v priestoroch školy akékoľvek svoje elektrické spotrebiče.
- Žiakom sa zakazuje osočovať a komentovať študentov a zamestnancov školy na verejných sociálnych sieťach (Instagram, Facebook, ...), zverejňovať súkromnú fotodokumentáciu bez súhlasu osoby, ktorej sa to týka, vytvárať hanlivé profily osôb na sociálnych sieťach – takýto postup je kvalifikovaný ako trestný čin.

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca má právo
 • - vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 • - žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
 • - oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy,
 • - byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • - na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • - zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
 • - vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
 • - byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy
 • - ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania do piatich dní súvislej absencie
Zákonný zástupca je povinný
 • - vytvoriť pre dieťa podmienky na plnenie školských povinností,
 • - dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • - dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • - informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, ako aj aj o zmenenej rodinnej situácii napr. rozvod rodičov
 • - dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 • - nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

B. Dochádzka do školy, uvoľňovanie žiaka z vyučovania, ospravedlnená a neospravedlnená absencia

Denné štúdium - Začiatok a koniec hodiny

1. hodina  08:00 - 08:45
2. hodina  08:55 - 09:40
3. hodina  09:50 - 10:35
4. hodina  10:55 - 11:40
5. hodina  11:50 - 12:35
6. hodina  12:45 - 13:30
7. hodina  14:00 - 14:45
8. hodina  14:50 - 15:35

Konzultačné hodiny pre ŠPZ sú od 14:00 do 19:15 podľa rozvrhu hodín

 ŠPZ - Začiatok a koniec hodiny
 1. hodina 14:00 - 14:45
 2. hodina 14:45 - 15:30
 3. hodina 15:30 - 16:15
 4. hodina 16:15 - 17:00
 5. hodina 17:00 - 17:45
 6. hodina 17:45 - 18:30
 7. hodina 18:30 - 19:15

- Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas. Vchod do budovy školy sa zatvára o 7:55
- Neskorý príchod na hodinu (na každú) zaeviduje vyučujúci do triednej knihy. 
- Uvoľnenie zo školy na 1 vyučovaciu hodinu povoľuje príslušný vyučujúci, na 1 - 5 dní triedny učiteľ, na viac dní riaditeľka školy.
- Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v priestoroch školy.
- Z hygienických dôvodov sa všetci žiaci v budove školy prezúvajú do prezuviek, ktoré slúžia len na tento účel (od 1. novembra do 31. marca alebo aktuálne podľa počasia). Kabáty, topánky a osobné veci si žiaci odkladajú do pridelených šatníkov. Každý žiak má vlastný kľúč od šatne.
- Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe dôvody, požiada zákonný zástupca (plnoletý žiak) triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania vopred. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca (plnoletý žiak) povinný najneskôr do 48 hodín oznámiť triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi) dôvod neprítomnosti. Neprítomnosť žiaka možno ohlásiť aj telefonicky na čísle 02/64 36 59 40. V prípade, že sa tak nestane, vymeškané hodiny žiaka eviduje triedny učiteľ ako neospravedlnenú absenciu. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi hneď prvý deň ospravedlnenie v študijnom preukaze podpísané zákonným zástupcom. Za osem neospravedlnených hodín bude mať žiak zníženú známku zo správania na druhý stupeň

Podľa platnej SMERNICE č. 1/2017 o uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z neprítomnosti na vyučovaní čl. IV. odseky 3 a 4 sú práva zákonného zástupcu žiaka nasledujúce:

3. Zákonný zástupca žiaka má právo:

a) požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania
b) počas jedného školského roka písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania z vážnych rodinných dôvodov, a to maximálne na 15 dní 

4. Žiak sa uvoľňuje na základe žiadosti zákonného zástupcu:

a) triednemu učiteľovi formou písomnej žiadosti maximálne na päť za sebou nasledujúcich dní
b) riaditeľovi školy formou písomnej žiadosti na šesť a viac za sebou nasledujúcich dní. Písomnú žiadosť vopred svojím podpisom potvrdí triedny učiteľ a súčasne na žiadosti písomne informuje riaditeľa školy, koľko dní v danom školskom roku bol žiak neprítomný na vyučovaní z rodinných dôvodov.
c) žiak je povinný po nástupe do školy dobrať zameškané učivo najneskôr do piatich pracovných dní.

- Žiak po krátkodobej absencii (do 5 dní) je ospravedlnený za nepripravenosť na vyučovanie iba prvý deň nástupu do školy.
- Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania len po súhlase triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti zástupujúceho triedneho učiteľa) zápisom v študijnom preukaze, ktorý pri odchode predloží na vrátnici.

- V prípade zdravotných ťažkostí (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť) počas vyučovania žiak bude uvoľnený, pričom zodpovednosť za žiaka preberá zákonný zástupca.

- Žiaci, ktorí sa prihlásia na vodičský kurz ho absolvujú v čase mimo vyučovania. Ospravedlnená bude len absencia v deň konania záverečných skúšok.

- Žiak je povinný nosiť do školy študijný preukaz. V prípade straty je povinný si ho zakúpiť u tajomníčky školy.
- Učebnú prax musia žiaci absolvovať v minimálnom rozsahu 75% a odbornú prax musí každý žiak absolvovať v plnom rozsahu.
 
C. Povinnosti týždenníkov
Triedny učiteľ určí na každý týždeň dvoch týždenníkov.
Týždenníci
 • - na začiatku každej hodiny hlásia mená neprítomných žiakov,
 • - pred každou hodinou pripravia tabuľu, kriedu, prípadne ďalšie pomôcky a vyvetrajú  triedu,
 • - v prípade, že vyučujúci nepríde na hodinu do 5 minút, prídu ohlásiť neprítomnosť vyučujúceho vedeniu školy,
 • - dbajú na poriadok, každé poškodenie zariadenia hlásia triednemu učiteľovi,
 • - dbajú, aby všetci žiaci boli prezutí,
 • - na konci vyučovania kontrolujú vykladanie stoličiek, zhasnutie svetiel, zavrú okná, zotrú tabuľu a pod.
 • - za opakované neplnenie si týždenníckych povinností môže byť uložený zápis do TK

D. Doplnok k školskému poriadku: Výchovné opatrenia
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
A) Pochvala triednym učiteľom:
- za výborný prospech - prospel s vyznamenaním, - za 0  vymeškaných hodín pokiaľ neurobil/a žiadny priestupok, - za úspešnú reprezentáciu školy, - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností, - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. - podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa
 B) Pochvala riaditeľom školy
- za výborný prospech - priemer 1,0 - za úspešnú reprezentáciu školy, - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. - podľa uváženia riaditeľa školy alebo na návrh triedneho učiteľa 
Opatrenia na posilnenie disciplíny:
Zníženie známky zo správania:
Na 2. stupeň: za 8 – 33 neospravedlnených hodín,
- za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy, za tri zápisy v triednej knihe
- za neospravedlnenú neprítomnosť na akciách, organizovaných školou v čase vyučovania
Na 3. stupeň: za 34 - 70 neospravedlnených hodín,
- za opakované hrubé porušenie vnútorného poriadku školy,
- zníženie známky je spojené s pokarhaním riaditeľkou školy,
Na 4. stupeň: za 71 a viac neospravedlnených hodín,
- zníženie známky je spojené s pokarhaním riaditeľkou školy.
 
A)  Pokarhanie triednym učiteľom
- za jednorázové porušenie vnútorného poriadku:
- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom, - za 1-7 neospravedlnených hodín, - ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia druhý krát, výsledkom je pokarhanie riaditeľom školy a znížená známka zo správania na druhý stupeň (uspokojivé).
B) Pokarhanie riaditeľom školy
- za podvádzanie, - za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku, - za opakujúce sa neslušné správanie, - za opakujúce sa priestupky - za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia, - za používanie mobilu a  zariadení na záznam obrazu alebo zvuku počas vyučovania. 
S týmto opatrením spravidla súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí  stupeň (menej uspokojivé).
C)  Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku)
-  za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov, - za požívanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku, - za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy, - za krádež, - za úmyselné ublíženie na zdraví, - za šikanovanie a vydieranie, - za vandalizmus, - za prejavy rasovej neznášanlivosti, - za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy.
S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).
D)  Vylúčenie zo školy
- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, - za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky.
S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).
Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy.
 
E. Žiaci ŠPZ 

       - Účasť žiakov na konzultáciách v predmete odborná prax je povinná.
       - Každý študent štúdia popri zamestnaní má povinnosť  absolvovať skúšku v jednom z troch vopred oznámených termínov (termíny budú oznámené najneskôr na poslednej konzultácii). Ak sa študent ani na jeden z troch termínov nedostaví, bude z daného predmetu neklasifikovaný.
       - Každý študent je povinný sa pri vstupe do budovy prezuť, prípadne použiť návleky (od 1. novembra do 31. marca alebo aktuálne podľa počasia). 
       - V priestoroch a v najbližšom okolí školy je zakázané fajčiť. 
       - Žiakom sa zakazuje prinášať do školy nápoje v jednorazových plastových a tetrapakových obaloch a zahadzovať tieto obaly do školského odpadu. Pre dodržiavanie pitného režimu počas vyučovania odporúčame používať ekofľaše a využívať školskú pitnú vodu v priestoroch školy.
       - Každý žiak je v priestoroch školy povinný separovať odpad.

 
F. Pravidlá v žiackej zóne

Vstup do žiackej zóny je v prípade zvýšených hygienických a bezpečnostných opatrení v súvislosti s infekciou koronavírus zakázaný. 

Práva:
Každý žiak má právo:
- využívať počas prestávok žiacku zónu,
- konzumovať v nej jedlo a nápoje,
- používať elektrospotrebiče v zmysle bezpečnostných pokynov,
- používať pripojenie na wifi. 
 
Povinnosti:
- Žiak sa zdržiava v žiackej zóne len počas prestávok a opúšťa ju ešte pred začiatkom vyučovania, aby bol po zvonení vo svojej triede. Neskorý príchod na vyučovanie sa nebude tolerovať.
- Každý žiak používa vlastnú šálku a tanierik, ktorý po použití umyje a odloží na určené miesto v skrinke. Taktiež po sebe uprace neporiadok (utrie stôl, prípadne podlahu, ak na ňu rozleje tekutiny). Neuprataný riad bude na konci dňa vyhodený.
- Žiak používa elektrospotrebiče tak, aby nespôsobil zranenie sebe ani nikomu inému.
- Žiak šetrí vodu a saponát, chráni a nepoškodzuje zariadenie žiackej zóny.
- Žiak nesedí s nápojmi ani jedlom na tulivakoch. Ak nedopatrením tulivak znečistí, zabezpečí vyčistenie na vlastné náklady.
- Žiak sa v zóne nespráva hlučne, aby nevyrušoval ostatných žiakov a učiteľov.
- Pri nerešpektovaní pravidiel sa bude postupovať podľa hore uvedených výchovných opatrení.
- V žiackej zóne a celej budove platí zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov.
- Žiakom mladším ako 18 rokov nie je dovolené pripravovať a požívať nápoje obsahujúce kofeín.

G. Záverečné ustanovenia
- Žiak je povinný osvojiť si vnútorný školský poriadok a dodržiavať ho. Ak žiak poruší školský poriadok, pedagogická rada podľa závažnosti previnenia rozhodne o opatreniach (od napomenutia, cez zníženú známku zo správania, až k podmienečnému vylúčeniu alebo vylúčeniu zo štúdia).
- Z hľadiska bezpečnosti je žiakom zakázané nosiť do školy cenné predmety a väčšie sumy peňazí. Škola nezodpovedá za ich stratu. - Vnútorný poriadok školy je sprístupnený na www.psabuba.sk. Na základe oprávnených pripomienok rady školy, rady rodičov, žiackej rady alebo pedagogickej rady ho možno operatívne upravovať.
 
Schválené na pedagogickej rade dňa 27. 08. 2021
Platnosť nadobúda od 01. 09. 2021

Galina Šimončičová
riaditeľka školy

Najnovšie