SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Comenium

Vážení rodičia a priatelia školy,

Ďakujeme všetkým sponzorom a rodičom žiakov, ktorí prispievajú do fondu COMENIUM n. f. a výrazne sa tým podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto prostriedky použijeme na skvalitnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu, o čom sa môžete presvedčiť v koncoročnom vyúčtovaní. Veríme, že aj ďalší rodičia pochopia, že finančné prostriedky používame na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a mimovyučovacích aktivít a pridajú sa k ostatným. 

Vyhlásenie 2%
Čerpanie prostriedkov:

Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2022
Výročná správa za rok 2021
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2021
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2020
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2019
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2018
Výročná správa za rok 2017
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2017
Vyúčtovanie COMENIUM n.f. za rok 2016
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2016
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2015
Výročná správa za rok 2014
Vyúčtovanie COMENIUM n.f. od 1.1.2014 do31.12.2014
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2014
Čerpanie finančných prostriedkov: január - jún 2014
Čerpanie finančných prostriedkov: júl 2013 - december 2013
Čerpanie finančných prostriedkov: január 2013 - jún 2013
Vyúčtovanie COMENIUM n.f.  od 1.1.2012 do 31.12.2012
Čerpanie finančných prostriedkov: júl 2012 - december 2012
Čerpanie finančných prostriedkov: január 2012 - júl 2012
Čerpanie finančných prostriedkov: september 2011 - december 2011
Čerpanie finančných prostriedkov: apríl 2011 - september 2011
Čerpanie finančných prostriedkov: november 2010 - marec 2011
Čerpanie finančných prostriedkov: január 2010 - október 2010

Rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy po preskúmaní návrhu zriaďovateľov na registráciu neinvestičného fondu s názvom COMENIUM n. f. podľa 10 ods. 1 NRSR č. 147 / 1997 Z. z. o neinvestičných fondoch bol zaregistrovaný 22. októbra 1997 pod č. OVVS - 619 / 57 / 97 - NF neinvestičný fond.

Názov fondu: COMENIUM n. f.

Sídlo: Stredná odborná škola pedagogická (do šk. r. 2016/17 Pedagogická a sociálna akadémia), Bullova 2, 844 20 Bratislava

Zriaďovatelia: Zdena Benková, Bc. Iveta Žáková

Vznik: 22. október 1997

Štatutárny orgán: správca - Helena Bieliková

Účel neinvestičného fondu:

  • ochrana a podpora vzdelávania, zdravia
  • podpora ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt
  • rozvoj sociálnych služieb

Účet neinvestičného fondu:
ČSOB č. účtu 4029399471/7500,
IBAN SK04 7500 0000 0040 2939 9471.

IČO 31820875

Orgány fondu:

Správna rada:
Mgr. Galina Šimončičová - predseda
PaedDr. Simona Janovičová - podpredseda
Mgr. Tatiana Filová - člen
Helena Bieliková - správca

Dozorná rada:
RNDr. Mária Tóthová

Prostriedky fondu sa využívajú na:

  • podporu zvyšovania úrovne vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave na Bullovej 2 (školenia, prednášky, semináre, exkurzie a pod.) pre učiteľov a žiakov,
  • podporu udržiavania zahraničných kontaktov, výmenných pobytov žiakov a učiteľov, ktoré im umožnia ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore,
  • nákup a financovanie rôznych učebných pomôcok, technického vybavenia  a kníh  potrebných k vzdelávaciemu procesu,
  • riešenie problémov súvisiacich s údržbou budovy SOŠPg
  • podpora nových foriem spolupráce s predškolskými a školskými zariadeniami

Majetok fondu: tvoria ho vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky (peňažné dary a príspevky od fyzických alebo právnických osôb, príjmy z verejných zbierok, príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií...)

 

Najnovšie