SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Zelená škola
zdroj: Pixabay

Zelená škola

Kompletný archív všetkých aktivít rozdelený podľa rokov.

2017/18 Zelená škola
  Aktuality TU...
2016/17 Zelená škola
   Gabčíkovo - Plavba a poďakovanie
  Aktuality TU...

2015/16

Zelená škola

  Certifikácia
 
  Environmentálny akčný plán školy
  Gabčíkovo - Ako sme spojili príjemné s užitočným...
 

Aktuality TU...

2014/15

Zelená škola

 
 
Environmentálny akčný plán školy
Kolégium Zelenej školy v školskom roku 2014/2015

Aktuality TU...

2013/14

Zelená škola


  - Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program,  ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools 
- na Slovensku ho koordinuje Centrum environmentálno-etickej výchovy ŽIVICA
- národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálne výchovných organizácií ŠPIRÁLA 
- medzinárodným garantom a organizátorom programu je Nadácia FEE - Foundation for Environmental Education 
- Záštitu nad programom má Ministerstvo životného  prostredia SR. 
- Program odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- trvalá cesta zmeny, ktorá vedie k zdravšej,  “zelenšej” a aktívnejšej škole i spoločnosti  
- vychádza z priamej a iniciatívnej účasti žiakov a študentov v procese prípravy a realizácie aktivít programu v škole a v komunite

Škola postupuje podľa metodológie programu (7 krokov) - zavádza a zlepšuje environmentálne opatrenia na škole a realizuje súvisiace vzdelávacie aktivity:
1. Kolégium Zelenej školy ? akčná skupina a organizačný garant programu na škole
2. Environmentálny audit ? analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie
3. Environmentálny akčný plán (EAP) ? dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity
4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu
5. Pro-environmentálna výučba ? environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a v Školskom
vzdelávacom programe
6. Informovanie a spolupráca ? presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia
7. Eko-kódex ? žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy
 
1. krok Vytvorenie Kolégia Zelenej školy 
  • koordinátorka programu Zelená škola º jej úlohou je usmerňovať aktivity školy počas certifikačného obdobia a motivovať žiakov i dospelých k spolupráci
  • žiaci školy majú nadpolovičnú väčšinu členov 
  • členmi kolégia sú okrem žiakov a učiteľov aj zástupcovia minimálne jednej z nasledujúcich záujmových skupín: nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, zriaďovateľ, samospráva, mimovládna organizácia a pod.
  • študenti sa priamo podieľajú na realizácii niektorých krokov a rozhodovaní, preberajú zodpovednosť za čiastočné plnenie úloh
  • Kolégium je hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, stretáva sa podľa potreby a zo stretnutí pripravuje a zverejňuje vhodným spôsobom zápisnice a prijaté opatrenia
  • zoznam členov kolégia je zverejnený na školskej nástenke, prípadne internetovej stránke školy

Členovia kolégia
RNDr. Mária Tóthová koordinátorka
Mgr. Žofia Mačugová riaditeľka školy
Ing. Daša Hronská  učiteľka
Mgr. Darina Šestáková  učiteľka
Mgr. Lucia Bělská  učiteľka
Helena Bieliková hospodárska pracovníčka školy
Katarína Ivančíková študentka I. C
Lucia Hózová  študentka II. A
Mária Mikulová študentka II. A
Ema Mičianová študentka II. B
Jozef Mjartan študent II. C
Christián Erik Juričkovič študent II. C
Michaela Škultétyová študentka III. A
Dominika Štefeková študentka III. A
Diana Vidová  študentka IV. A
Barbora Lošonská  študentka IV. C 
 
   
  2. krok Environmentálny audit školy

? Kolégium Zelenej školy zorganizuje na začiatku nového certifikačného obdobia uskutočnenie environmentálneho auditu podľa informácií v uvedených v Metodickej príručke pre školy pomocou pracovných listov
? na realizácii auditu sa podieľajú najmä študenti, resp. pedagogický, nepedagogický personál školy
? povinná časť pracovných listov auditu sa vypĺňa pre všetky tematické oblasti Zelenej školy. Ďalšie časti (tzv. nepovinná časť) auditu je nutné vyplniť uţ len pre vybranú prioritnú tematickú oblasť
? jednotlivé pracovné listy sú v povinných častiach v rámci moţností vyplnené kompletne a na základe skutočného stavu školy (nevyplnenie povinných a dôleţitých častí tabuliek musí byť zdôvodnené)
? výsledky auditu sú vhodnou formou prezentované
   
  Zápisnica zo stretnutia Kolégia Zelenej školy 18. 11. 2013
   
  Zápisnica - zo stretnutia Kolégia Zelenej školy 15. 01. 2014

 

Najnovšie