SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Dokumenty na stiahnutie

Ak hľadáte tlačivá a formuláre, ste na správnom mieste. V prípade, že tu niečo chýba, alebo neviete nájsť, dajte nám vedieť.

Dokumenty:

Žiadosť o opravnú skúšku - žiak 
Žiadosť o opravnú skúšku - zákonný zástupca 
Žiadosť o opakovanie ročníka - žiak 
Žiadosť o opakovanie ročníka - zákonný zástupca
Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia - zákonný zástupca 
Žiadosť o prerušenie štúdia Žiadosť o oslobodenie z TŠV 
Žiadosť o integráciu

Postup pri vystavovaní odpisu vysvedčenia:

Podľa 326/2008 Z.z. VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia je pri strate vysvedčenia potrebné predložiť:    

  1. žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčeni
  2. školský rok, za ktorý požadujete vysvedčenie
  3. trieda, ktorú ste v danom školskom roku navštevovali
  4. meno triedneho učiteľa v danom školskom roku 

Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní.


Duplikáty dokladov o ukončení:

Duplikát školského tlačiva (vysvedčenie) alebo dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, absolventský diplom) je možné žiadateľovi vystaviť len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy:

  1. formou elektronickej pošty (žiadosť musí byť naskenovaná s originálnym podpisom žiadateľa)
  2. formou poštovej zásielky
  3. osobne na sekretariát školy

Žiadosť musí byť vyplnená kompletne.
Duplikát maturitného vysvedčenia si žiadateľ prevezme osobne na sekretariáte školy. Prevzatie duplikátu maturitného vysvedčenia potvrdí vlastnoručným podpisom.
V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať duplikát vysvedčenia iba jedenkrát.


ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU MATURITNÉHO VYSVEDČENIA.doc

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU MATURITNÉHO VYSVEDČENIA.PDF

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ROČNÍKOVÉHO VYSVEDČENIA.doc

ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ROČNÍKOVÉHO VYSVEDČENIA.PDF

Najnovšie