SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Externé štúdium

Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ)

Podmienky na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia (externé štúdium) pre školský rok 2023/24

Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ) pre školský rok 2023/24

V školskom roku 2023/24 otvárame pre absolventov strednej školy alebo vysokej školy externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 4 triedy (84 žiakov).

Potrebujete:

 1. Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium (kúpite v predajniach ŠEVT alebo vytlačte priamo z prílohy týchto pokynov). 
 2. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 3. Krátky štruktúrovaný a podpísaný životopis
 4. Potvrdenie o pracovnej pozícii pedagogického zamestnanca s presným uvedením dátumu začiatku pracovného pomeru (ak pracujete v MŠ, ZŠ, školskom klube v sieti Ministerstva školstva)
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov (vytlačte priamo z prílohy týchto pokynov)

Všetky doklady treba poslať do 31. 05. 2023 (31. 07. 2023) na adresu:

Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411

Konzultácie:

 1. Začínajú prvý septembrový týždeň 2023 (7. septembra 2023 o 14:00) a budú prebiehať jeden deň v týždni (štvrtok) v popoludňajších hodinách (začiatok 14:00).
 2. Povinnou súčasťou štúdia je priebežná učebná prax - 90 hodín v materskej škole a 60 hodín v školskom klube detí a súvislá učebná prax - 15 dní v materskej škole a 10 dní v školskom klube detí.
 3. Štúdium je dvojročné.
 4. Študujú sa len odborné predmety.
 5. Každý polrok sa robia skúšky.
 6. Štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou)
 7. Štúdium nie je spoplatnené, žiaci prispievajú do nadácie Comenium, n. f. 200€ na školský rok. Poplatok je potrebné zaplatiť hneď po obdržaní rozhodnutia o prijatí ako záväzné potvrdenie nástupu na štúdium. Príspevok je možné zaplatiť v hotovosti v knižnici do 7. júla 2023 (do 31. 08. 2023) alebo prevodom na účet v ČSOB :
  IBAN: SK04 7500 0000 0040 2939 9471. V správe pre príjemcu treba uviesť meno a priezvisko.
 8. Podmienkou prijatia je účasť na talentovej prijímacej skúške.
 9. Pozvánka na prijímací pohovor bude doručená v júni 2023 (v auguste 2023).

Ďalšie info: 02/6436 5940

Prihláška na stiahnutie TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU

   

  Najnovšie