SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Príjmacie skúšky

Vyberte si prijímacie skúšky pre konkrétny odbor a po kliknutí na názov sa dozviete všetky potrebné informácie.

Prijímačky na študijné odbory pre šk. rok 2020/21

POZOR!

Prihlášky do 1. ročníka na denné štúdium odborov: animátor voľného času, pedagogický asistent, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, môžete do 15. mája podať elektronicky na tomto odkaze:https://pasaba.edupage.org/register/

OZNAM:

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude
vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na
školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl
zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do
stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a
to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest
pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020
a najneskôr do 30. júna 2020.

Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania
na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to
najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania
; konkrétne termíny
pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci
s riaditeľmi škôl.

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7662 M animátor voľného času - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7670 M pedagogický asistent - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 4-ročné denné štúdium  pre absolventov zš 

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Najnovšie