SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Maturity

Aktuálne informácie

Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období
uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy
prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo
pracoviska zamestnávateľa.

Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia
najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej
skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo
forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy,
pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

Minister ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy
internej časti maturitnej skúšky
vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej
skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Časový harmonogram k PČOZ MS 2019/20
Informácie:
Základné informácie
Formálna úprava  
Vzor - Titulná strana 
Vzor - Obsah
Príprava: 
- pre materskú školu 
- pre ŠKD 
- pre ZŠ
Pokyny pre praktickú časť odbornej zložky:
- pre učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo
- pre pedagogické lýceum
- pre animátor voľného času
Čestné prehlásenie


Najnovšie