SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2013/14 C_Malymi krokmi

2013/14 C_Malymi krokmi

              
Náš projekt Comenius bol národnou agentúrou schválený. Čakajú nás dva roky náročnej, ale zaujímavej práce s partnerskými krajinami. Školské roky 2013/14 a 2014/15 budú naplnené rôznymi aktivitami, na ktorých sa dohodli koordinátori účastníckych krajín projektu.
Napriek pocitu slobody Európania ako keby trpeli nedostatkom nadšenia pre aktívne občianstvo. Postoj ľudí a ich úloha v spoločnosti a Európe sa vďaka multikultúre začína meniť. Mladí ľudia prestávajú veriť, že individuálne konanie môže všetko zmeniť. Keďže ich vedomosti o podobnostiach a rozdieloch v rámci Európy nie sú dostatočné, chýba im pocit pýchy na to, že sú Európania. Preto hlavmým cieľom projektu je zvýšiť európske povedomie u žiakov, lebo len ich aktívny prístup môže byť prínosom k jednotnej Európe. Zapojením do projektových aktivít by sme chceli nabudiť žiakov k činorodému prístupu a postoju. Názov projektu „Malými krokmi k obrovským skokom – Môj prínos k zjednotenej Európe“ o tom svedčí.
 
Projektové aktivity, ktoré sú už za nami:
SEPTEMBER 2013
Predstavenie projektu škole a miestnej komunite. Vytvorenie nástenky Comenius s informáciou o projekte. Stránka etwinning.net – projektová stránka pre všetkých partnerov.
Vytvorenie projektovej webstránky www.wehavesamecolors.eu.  
Žiaci z každej školy sa predstavia vo svojom profile (meno, rodina, záujmy, atď.) na internete a začnú navzájom komunikovať cez etwinning, email alebo facebook.
Zapracovanie projektu do školských osnov.
Monitorovanie vzájomnej komunikácie žiakov.
Vyhlásenie súťaže o logo projektu a hlasovanie.
Žiaci za pomoci učiteľov zhromažďujú informácie o politickom systéme vo 
svojej krajine o miestnych dobrovoľníckych a spoločenských organizáciách
– príprava na prvú návštevu.  
OKTÓBER 2013
Príprava vizuálnej prezentácii politického systému krajiny (grafy, obrázky, atď.).
Príprava otázok týkajúcich sa súčasných sociálnych problémov a otázok o politickom systéme a demokracii.
Žiaci vyhľadajú základné frázy a výrazy v rôznych jazykoch projektu.
Žiaci vytvoria logá projektu a zdieľajú ich na webstránke. Každá krajina rozhodne hlasovaním, ktoré logo z každej krajiny je najlepšie.
Poľsko – Žiaci za pomoci učiteľov robia prípravy na privítanie hostí: informujú rodičov a učiteľov, zariaďujú hostiteľské rodiny, rezervujú hotelové ubytovanie, pripravia a rozpošlú program udalostí, organizujú aktivity. 
NOVEMBER 2013
-žiaci sa naučia základné frázy a používajú ich
-prezentácie škôl počas zhromaždenia
-porovnanie politických systémov v európskych krajinách
-návšteva poľského parlamentu a stretnutie s poslancom, otázky o politickom systéme a demokracii
-diskusia o pravidlách demokratického hlasovania a význam demokracie
-vytvorenie spoločnej definície demokracie
-Volebný deň: demokratické voľby loga každým účastníkom podľa výsledkov v každej škole
-príprava brožúry s štruktúrami politického systému
-debata o sociálnych problémoch
-nafilmovanie debaty a písomný komentár so závermi
-stretnutie s členmi dobrovoľníckych a sociálnych organizácií
-hľadanie riešení sociálnych problémov
-Deň dobrých skutkov: Uskutočnenie dobročinnej akcie (následne dobročinné akcie v každej škole)
- uskutočnenie prieskumu vyhodnocujúceho návštevu v Poľsku
- uskutočnenie SWOT analýzy - ŠTUDENTI, UČITELIA
- predstavenie informácii o výsledkoch návštevy miestnej komunite
- správy zo stretnutia v Poľsku
MOJE POSTREHY Z POĽSKA - Ing. D. Hronská
DECEMBER 2013
Portugalsko -  Žiaci za pomoci učiteľov robia prípravy na privítanie  hostí: informujú rodičov a učiteľov, zariaďujú hostiteľské rodiny, rezervujú hotelové ubytovanie, pripravia a rozpošlú program udalostí, organizujú aktivity.
- uskutočnenie výskumu o kultúrnom dedičstve v každej krajine
- príprava kvízu o všeobecných vedomostiach týkajúcich sa kultúrnych aspektov všetkých partnerských krajín (národní hrdinovia, hudba / tanec, umenie, šport) vo forme „Kto chce byť milionárom ?“
- zhotovenie fotografií na tému priateľstvo / tolerancia 
- tvorba prezentácie o umení
  - príprava na športové podujatia a tanečný festival
JANUÁR 2014 
Stretnutie v Portugalsku: Kroky k európskej kultúrnej identite

- uskutočnenie kultúrneho kvízu („Kto chce byť milionárom?“)  
 - Informácie o Slovensku

- účasť v športových podujatiach
- návšteva historických pamiatok
- prezentácie o európskych umelcoch:
Albín Brunovský Andy Warhol  Koloman Sokol  Martin Benka 
Albín Brunovský (text) Andy Warhol (text) Koloman Sokol (text) Martin Benka (text) 
 - každý účastník analyzuje nejaké umelecké dielo (výtvarné umenie, architektúra, hudba,...), ktoré poukazuje na naše spoločné európske korene, spojenia... (nemusí nevyhnutne byť z vlastnej krajiny) a dá komentár o období, téme, autorovi
- tvorba umeleckého zborníka o rôznych umeleckých dielach v Európe poukazujúc na spoločné európske dedičstvo
 - zorganizovanie  kultúrneho dňa s festivalom tradičných tancov  (Text TU...) zo všetkých partnerských krajín, vystavenie umeleckého zborníka a výstava fotografií o priateľstve / tolerancii  
- Uskutočnenie prieskumu vyhodnocujúceho návštevu
- uskutočnenie SWOT analýzy - ŠTUDENTI, UČITELIA
- predstavenie informácii o výsledkoch návštevy miestnej komunite
- správy zo stretnutia v Portugalsku
- dojmy a zážitky
FEBRUÁR 2014
Španielsko -  Žiaci za pomoci učiteľov robia prípravy na privítanie  hostí: 
Informujú rodičov a učiteľov, zariaďujú hostiteľské rodiny, rezervujú hotelové ubytovanie, pripravia a rozpošlú program udalostí, organizujú aktivity. 
MAREC 2014 
- Zhromažďovanie informácií o systéme recyklácie v každej krajine
- príprava prezentácie/videa o školskom recyklačnom dni
- návrh umeleckých výrobkov z recyklovateľných materálov a ich výroba
- uskutočnenie prieskumu o recyklačných návykoch (papier, plasty, sklo) a ekologických postojoch
- výskum o využívaní alternatívnych zdrojov energie v každej krajine ( obmedzenia, ceny, percentá vužívania alternatívnej energie)
- príprava prezentácie výsledkov  
APRÍL 2014
Stretnutie v Španielsku: Kroky k redukcii, obnove a recyklácii
-príprava výstavy umeleckých výrobkov z recyklovateľných materiálov a fotografií výrobkov z každej krajiny
-zbierka šatstva, kníh, papiera, plastov, cd
-predstavenie návrhov,  ako chrániť životné prostredie na individuálnej, národnej a európskej úrovni
-návšteva solárnej alebo veternej elektrárne
-návšteva národného parku
-Zelený deň: Pomoc pri čistení okolia školy; Priniesť semená rastlín zo svojej krajiny a posadiť ich vo vhodnom období. Následne: fotografie vypestovaných rastlín/kvitnúcich kvetov a pripraviť pohľadnice na záverečné stretnutie
-diskusie o enviromentálnych postojoch. Žiaci zostavia zoznam návrhov, ako chrániť životné prostredie
  -priniesť do školy veci, ktoré už nepoužívame a navzájom si ich vymeniť ako darčeky formou hry (šatstvo, cd, knihy, videohry, hračky)  
Vyhodnotenie aktivít uskutočnením dotazníka.
- SWOT analýza - ŠTUDENTI, UČITELIA
-predstavenie záverov návštevy školskej komunite a miestnym médiám
- správy zo stretnutia v Španielsku
- Fotogaléria
MÁJ 2014
Nemecko -  Žiaci za pomoci učiteľov robia prípravy na privítanie  hostí: informujú rodičov a učiteľov, zariaďujú hostiteľské rodiny, rezervujú hotelové ubytovanie, pripravia a rozpošlú program udalostí, organizujú aktivity. 
Všetci partneri si pripravia otázky pre interview   v Európskej centrálnej  banke  o súčasných problémoch
-zhromažďovanie informácií vo vlastnej krajine miere nezamestnanosti, oblastných rozdieloch v súčasnej ekonomickej situácii
-každá krajina by mala zistiť, čo robia miestne autority a štát pri riešení problémov
-návrh riešení na prekonanie ekonomickej recesie a ich zdieľanie na internete
-zisťovanie príležitostí na prácu v partnerských krajinách
Fotogaléria...
JÚN 2014
- návšteva Európskej centrálnej banky vo Frankfurte a stretnutie s predstaviteľom banky
- Deň európskeho hospodárskeho rozvoja: hra založená na ekonomickej teórii v zmiešaných skupinách žiakov – ako funguje ekonomika
- porovnanie miery nezamestnanosti mladých ľudí, následne návrh riešení alebo napísať návrh, ako znížiť nezamestnanosť mladých
- poskytnutie informácií o pracovných príležitostiach v iných európskych krajinách. Zhotovenie brožúry o pracovných príležitostiach v Európe
Uskutočnenie prieskumu na zhodnotenie návštevy 
 - SWOT analýza - UČITELIA, ŽIACI
- poskytnutie informácii o výsledkoch návštevy miestnej komunite
Fotogaléria...
- správy zo stretnutia v Nemecku
VYPLNENIE PRIEBEŽNEJ SPRÁVY 
JÚL 2014
Grécko - Žiaci hostiteľskej krajiny (pod vedením učiteľov) pripravia všetko na privítanie svojich hostí:
- informujú rodičov a učiteľov
- zabezpečia hostiteľské rodiny
- rezervujú hotelové izby
- pripravia a pošlú program podujatí
- zorganizujú všetky aktivity
AUGUST/SEPTEMBER 2014
Príprava opisu stravovacích návykov v rôznych krajinách
- identifikácia najbežnejších závislostí
- nájdenie vzorových plagátov, letákov, filmov, atď. týkajúcich sa závislostí a ich zdieľanie na projektovej webstránke
- zbieranie varujúcich symbolov v každej krajine (cigaretové krabičky)
  - uskutočnenie prieskumu o európskych a národných obmedzeniach týkajúcichsa závislostí, napr. tabak a alkohol 
OKTÓBER 2014
Stretnutie v Grécku: Kroky k bezpečnejším a zdravším európskym občanom
- rozhovor s odborníkom na diéty o anorexii, obezite a ďalšich podobných chorobách
- zorganizovanie a účasť v krátkom kurze prvej pomoci
- návšteva Asclepion starobylej nemocnice – archeologické nálezisko
- objavenie významu a pôvodu doktorského sľubu (Hippocratova prísaha)
- diskusia s odborníkmi o AIDS a iných na sex viazaných chorobách a o ochrane
- porovnanie životného štýlu mladých a hľadanie spoločných bodov a podobností
- organizovanie protidrogovej kampane v skupinách tvorbou plagátov alebo letákov a filmov o nebezpečenstve závislostí a sociálnych chorôb: Deň bezpečnosti a zdravia
- následne: prezentácia výstupov kampane v školských komunitách  
- uskutočnenie prieskumu na zhodnotenie návštevy  
- SWOT analýza - UČITELIA, ŽIACI - poskytnutie informácii o výsledkoch návštevy miestnej komunite
- Záverečné správy: 
Denisa Kuníková, Christian Erik JuričkovičMgr. Tatiana Filová, Mgr. Galina Šimončičová
Fotogaléria:
19/10/Pondelok 20/10/Utorok 21/10/Streda 22/10/Štvrtok 23/10/Piatok
NOVEMBER 2014 
Slovensko - Žiaci hostiteľskej krajiny (pod vedením učiteľov) pripravia všetko na privítanie svojich hostí:
- informujú rodičov a učiteľov
- zabezpečia hostiteľské rodiny
- rezervujú hotelové izby
- pripravia a pošlú program podujatí
- zorganizujú všetky aktivity
DECEMBER 2014 
Všetky účastnícke krajiny podniknú nasledovné kroky:
1 – oboznámia žiakov s Deklaráciou ľudských práv
 – nájdu príklady súčasného porušovania/zneužívania ľudských práv v každej krajine a pripravia o tom prezentáciu
2 – navštívia miestne domovy sociálnej starostlivosti, utečenecké centrá, domovy dôchodcov, sirotince a pracovné agentúry a zistia zákony a obmedzenia týkajúce sa žiadostí a možných výhod
- zozbierajú informácie a štatistiku
- zdieľajú informácie s ostatnými žiakmi na projektovej webovej stránke
JANUÁR 2015
Stretnutie na Slovensku: Kroky k Európe bez hraníc
- každá národná skupina uvedie príklad porušovania
- napísanie listu/návrhu poslancovi Európskeho parlamentu o špecifickom porušení ľudských práv
- navšteva miestnych domovov sociálnej starostlivosti, utečeneckých centier, domovov dôchodcov, sirotincov a pracovných  agentúr - dotazníky
- napísanie správy o situácii v každej krajine
- organizovanie tvorivých pracovných dielní s názvom: VŠETCI SME SI ROVNÍ so zmiešanými tímami žiakov s postihnutými a deťmi (materská škola)
Organizovanie výstavy s výrobkami a fotkami
Následne: Poskytnutie správy výskumným organizáciám v každej krajine o rozhodnutiach zistených žiackymi skupinami o zneužívaní ľudských práv
- výstava fotografií zo stretnutia na webe
Fotogaléria...                    Poďakovanie...
FEBRUÁR 2015
- uskutočnenie prieskumu na zhodnotenie návštevy
- SWOT analýza (vyplnenie tabuľky)
- poskytnutie informácii o výsledkoch návštevy miestnej komunite
MAREC 2015
Taliansko - Žiaci hostiteľskej krajiny (pod vedením učiteľov) pripravia všetko na privítanie svojich hostí:
- informujú rodičov a učiteľov
- zabezpečia hostiteľské rodiny
- rezervujú hotelové izby
- pripravia a pošlú program podujatí
- zorganizujú všetky aktivity
APRÍL 2015
Všetky účastnícke krajiny podniknú nasledovné kroky:
1 - študenti si vyberú firmu, ktorá je významná z hľadiska zamestnanosti a spoločenského vplyvu v regióne, a ktorá vyjadruje tradíciu alebo inováciu vo svojom obore a stručne popíšu jej profil
2 - študenti vytvoria projekt/myšlienku „turistického podniku“, ktorý bude uskutočniteľný v každej partnerskej krajine
3 - študenti vytvoria plagát so sloganom a logom tohto podniku; plagát bude vystavený na výstave „Zmeň svoju budúcnosť“
4 - študenti vytvoria stručný prehľad na tému podnik/podnikanie; Taliansko  pripraví podklady, pošle ich každej partnerskej krajine a tá doplní túto časť vo svojom jazyku 
MÁJ 2015
Stretnutie v Taliansku: Malými krokmi k veľkému podnikaniu
JÚN 2015
- používanie počas predošlých stretnutí zozbieraných a naučených fráz, vytvorenie rodokmeňa jazykov projektu
- výstava produktov vytvorených počas spoločnej práce európskych partnerov
- v národných skupinách príprava prejavu ( a jeho doručenie) o: „Prečo sme pyšní na to, že sme Európania“
- organizovanie flashmobu a rozdávanie letákov alebo pohľadníc verejnosti. Záznam miestnej tv a zdieľanie na internete: Deň aktívneho európskeho občianstva
JÚL, AUGUST, SEPTEMBER 2015
Vyhodnotenie celého projektu a práca na záverečnej správe
- vyvesenie výsledkov na školských Comenius nástenkách
- zverejnenie výstupov projektu v miestnych médiách
- žiaci a učitelia zostanú v kontakte cez internet, atď.
Galina Šimončičová

Najnovšie