SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rakúsko-slovenský projekt INTERREG BIG SK-AT
zdroj: SOŠPg

Rakúsko-slovenský projekt INTERREG BIG SK-AT

Cieľom tohto projektu je spolupráca v jazykovom vzdelávaní v hraničnom regióne Rakúska, Slovenska, Maďarska a Čiech.

Jún 2018 KURZ GRAFFITY PRE ŠTUDENTOV 
K
oncom júna sa uskutočnil v Rakúsku trojdňový kurz techniky graffity, ktorého zúčastnilo aj 5 žiačok našej školy, viac sa o ich dojmoch a zážitkoch dočítate z ich príspevkov:

Andrea Petkaničová, II. C
Workshop bol naozaj veľmi zaujímavý a veľa mi ako umelcovi dal. Ako po technickej a umeleckej stránke tak i po jazykovej keďže bol celý v angličtine a mohla som si precvičiť jazyk. Určite som sa naučila ako tvoriť písmená a spájať ich s rôznymi typmi vzorov. Sarah bola veľmi otvorená a ochotná pomôcť nemala problém prísť a ukázať ako sa to má robiť taktiež nás sprievod bol veľmi príjemní. Pokojne by som ostala aj na viac dní. 

Nina Tureková, I. A

Po príchode do budovy, v ktorej sa workshop odohrával sme sa zoznámili so Sárou, ktorá nám po celý čas všetko vysvetľovala. So Sárou sme sa rozprávali o anglicky, ale bola tam aj prekladateľka keby sme náhodou niečomu nerozumeli. Na začiatku nám Sára hovorila históriu graffitov formou hry (zoraďovali sme obrázky od histórie po súčasnosť). Neskôr nám ukázala aký je postup pri vytváraní graffitov taktiež pomocou obrázkov, ktoré sme sa snažili zoradiť. Po obede sme sa dali do skupín a mali sme vytvoriť návrh graffity prepojené s majolikovým vzorom. Pri tejto činnosti sme sa zoznámili aj s ostatnými členmi tohto workshopu. Sára bola pri tejto práci veľmi ochotná a chodila a radila nám. Po nejakom čase keď už boli naše výtvory ako tak dokončené sme si išli sprejovanie vyskúšať v praxi. Na fóliu sme si začali trénovať sprejovanie tenších a hrubších čiar. Sára nám všetko postupe ukazovala. Po večeri sme sa vybrali na hotel. Na druhý deň, keď sme opäť prišli do toho centra sme sa so Sárou dohodli, že môžme sprejovať buď na fólie alebo na drevené plátna. My sme sa na to necítili tak sme si kreslili na fólie. Keď bol náš výtvor hotový išli sme sa pozrieť do mesta. Po prehliadke mestom sme sa vrátili do budovy sa rozlúčiť so Sárou. a odišli sme naspäť do Bratislavy. Bola to skvelá skúsenosť, pri ktorej som sa naučila niečo nové čo som doteraz nevedela. A prístup bol tiež vážne skvelý Sára nám všetko dopodrobna a s ochotou nám všetko vysvetlila.

Sabina  Revesová
V dňoch 25.6. až 26.6. som mala možnosť zapojiť sa do grafitového workshopu v meste Wr. Neustadt. Celý tento workshop riadila jedna veľmi talentovaná a milá umelkyňa Sára, ktorá sa grafitom venuje už niekoľko rokov. Jej prístup k nám ma milo prekvapil, lebo bola veľmi milá a snažila sa nám to priblížiť tak, aby nás to čo najviac bavilo. Mali sme možnosť pozrieť si aj jej práce, ktoré boli podľa mňa naozaj úžasné a do detailov prepracované. Taktiež nás trochu oboznámila s históriou grafitov a tiež aj s grafitmi ako takými. Vysvetlila nám aj, že sú rôzne druhy grafitov ako napríklad 3D grafity, fóliové grafity..... Následne na to sme si vyrábali šablóny s majolikovým vzorom. A ku koncu prvého dňa sme išli von, kde sme natiahli fóliu medzi stĺpy a sprejmi sme ju popísali a pokreslili. Sára nám najskôr ukázala, ako sa so sprejmi pracuje, ako sa robia tenké línie, ako sa vyfarbuje so sprejmi, akým štýlom máme obťahovať písmená a tak ďalej. Na druhý deň sme natiahli novú fóliu a písali sme na ňu. Tí, ktorí to už so sprejmi vedeli lepšie sprejovali na veľké drevené tabule, ktoré budú vystavené aj na výstave. Aby som to zhrnula, tak tento workshop sa mi veľmi páčil, či už to bol Sárin prístup, alebo že sme mali možnosť spoznať nových ľudí z druhých škôl. Práca so sprejmi ma bavila a keby som mala možnosť na tento workshop ísť aj na budúci rok, určite by som ju využila. 

                                                                                                                                

28. 5. - 1. 6. 2018 súvislá týždenná prax našich žiakov v rakúskych MŠ:
 
  P. Blaha, II. B ŠPZ 
  D. Lipková, II. E ŠPZ 
  J. Miglierini, II. A ŠPZ
  L. Schrammová, III. A
  V. Base, III. A
 
 
   Mgr. T. Filová
  24. 4. 2018 Exkurzia do dvoch MŠ v Rakúsku (Gӧtzendorf, Leitha) 
 
V tento slnečný aprílový utorok 25-členná skupina pedagógov a žiakov SOŠPg sa zúčastnila na exkurzii v materských školách v rakúskom pohraničí. Cieľom tejto exkurzie bolo oboznámiť sa s podmienkami edukácie v predprimárnom vzdelávaní a spoznať organizáciu práce, vybavenie a prostredie MŠ, kde od 28. 5 do 1. 6. 2018 bude na súvislej praxi 6 žiačok našej školy. 
  Čo bolo v rakúskych materských školách iné: príchody detí do MŠ nie sú tak presne stanovené, organizácia aktivít aj ich štruktúra vychádza z plánu MŠ, ale vo veľkej miere sa prispôsobuje záujmom detí a ich potrebám. Celkovo sa kladie dôraz na vôľu a rozhodovanie dieťaťa o sebe samom. Pohyb detí v MŠ nie je fixovaný len na priestor triedy a skupiny (triedy) žiakov, od vyhradeného času sa deti môžu pohybovať aj v iných priestoroch školy, samozrejme musia rešpektovať pokyny učiteľky. V materských školách sa nevarí, obedy sa dovážajú a desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia. V jazykovo rôznorodom pohraničí majú deti aj hodiny slovenského prípadne iného jazyka, tieto hodiny zabezpečujú lektorky, ktoré pokrývajú viaceré školy. Budúca učiteľka v MŠ v Dolnom Rakúsku musí absolvovať akreditované vzdelávanie a dvojročnú prax na rôznych MŠ podľa aktuálnych potrieb oblasti, kým bude zaradená ne trvalé miesto. V triede je na skupinu žiakov vždy jedna učiteľka a jedna pomocná vychovávateľka, MŠ bežne navštevujú aj deti so znevýhodnením (podľa potreby s prideleným asistentom).
  Vybavenie a zariadenie MŠ je v porovnaní s našimi v mnohom už podobné, aj keď je ešte veľký priestor na inšpiráciu, v architektonickej rôznorodosti  škôl ich  zariadenia a vybavenia (aj veľkosti) napríklad telocviční, očarili nás najmä záhrady a ihriská, rešpektujúce zvláštnosti a a nepravidelnosti krajiny, s kopčekmi, prírodnými skrýšami,  s tečúcou vodou a prevahou prírodných (nie plastových) preliezok.
  Samozrejme, toto bol rýchly pohľad zvonka, uvidíme a tešíme sa na zážitky a skúsenosti našich žiačok počas praxe.           
  Mgr. Tatiana Filová
 
 
 
15. 2. 2018 Rakúsko-slovenský projekt INTERREG BIG SK-AT 
 
Naša škola bola v tento deň hostiteľom partnerskej rakúskej školy, rovnakého
pedagogického zamerania, ako je naša škola. Stretnutie bolo prvým z radu aktivít,
ktoré naša škola (učitelia aj žiaci) absolvujú v priebehu dvoch rokov v rámci programu
so zložitým názvom BIG SK – AT INTERREG.

O aký projekt ide?
Cieľom tohto projektu má byť spolupráca v jazykovom vzdelávaní v hraničnom regióne Rakúska,
Slovenska, Maďarska a Čiech. Výsledkom projektu bude spoločný vzdelávací program s materiálmi a metodikou, aktivity projektu majú byť zamerané na spájanie vzdelávacích inštitúcií (materských, stredných a vysokých škôl). Iniciátorom projektu je rakúska strana a samotný projekt obsahuje 3 samostatné časti a spája 8 partnerov. Projektovou manažérkou je Christa Kirchner a koordinátorkou Martina Emrich.
 
Hlavnými myšlienkami projektu sú tolerancia, otvorenosť a vzájomné dorozumenie, tieto hodnoty sú predpokladom integrovaného a dobre fungujúceho pohraničného regiónu. V centre záujmu aktivít je cielená a systematická podpora jazyka suseda a viacjazyčnosti, ako aj podpora interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacích zariadeniach v pohraničnom regióne. Jazyk suseda by mal byť sprostredkovaný formou zážitkovej pedagogiky s dôrazom na MŠ a ZŠ, mal by umožniť zažiť jazykovú rôznorodosť prostredníctvom projektových partnerstiev, umožniť prenos a implementáciu poznatkov medzi pedagógmi pôsobiacimi v oblasti jazykového vzdelávania.
 
Jednotlivé časti projektu sa zameriavajú najmä na deti a prácu s deťmi v MŠ. Počas návštevy rakúskych žiakov a pedagógov sme im predstavili organizáciu a formy denného režimu v slovenských MŠ. Prezreli sme si aktivity s deťmi a priestory MŠ na Damborského, potom návšteva pokračovala prehliadkou našej školy SOŠPg s ukážkami metodických postupov na praktických hodinách z dramatickej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Bodkou na záver bola prehliadka galérie pre deti BIBIANA, výstava Hu hu straší o najstrašnejších slovenských strašidlách a následné tvorivé aktivity nadväzujúce na obsah výstavy ukázali návštevníkom, ako s deťmi u nás pracujú špecializované kultúrne inštitúcie. Aj keď, slová ako zmok, mora alebo grgalica sú nepreložiteľné o to väčší priestor tieto bytosti dávajú pri predstavách, ako asi vyzerali. Takže vymýšľanie a tvorba zmoka a grgalice - démonickej obryne s veľkým telom a prsami bola viac ako veselá.
 
Najdôležitejšie na záver: projekt nekončí len začína, druhým krokom bude návšteva našich žiakov a učiteľov v rakúskej MŠ a následne súvislá jednotýždňová prax našich žiakov v MŠ v rakúskom pohraničí. Na začiatku roku 2019 navštívime partnerskú pedagogickú školu v Rakúsku a prax sa zopakuje. Rakúski partneri boli po našej návšteve veľmi spokojní, hovorili, že bola inšpirujúca, my veríme, že aj my sa naučíme nové a inšpirujúce veci, ktoré učitelia aj žiaci využijú vo svojej
pedagogickej práci. Takže, zdokonaliť sa v nemčine je výzvou pre budúce učiteľky v MŠ.
  Mgr. Tatiana Filová 
 
   

 

Interreg (56 obrázkov v galérii)

Najnovšie