SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Rakúsko-slovenský projekt INTERREG BIG SK-AT
zdroj: SOŠPg

Rakúsko-slovenský projekt INTERREG BIG SK-AT

Cieľom tohto projektu je spolupráca v jazykovom vzdelávaní v hraničnom regióne Rakúska, Slovenska, Maďarska a Čiech.

2017/18 28. 5. - 1. 6. 2018 súvislá týždenná prax našich žiakov v rakúskych MŠ:
  B. Jacečková, II. B ŠPZ
  P. Blaha, II. B ŠPZ 
  D. Lipková, II. E ŠPZ 
  J. Miglierini, II. A ŠPZ
  L. Schrammová, III. A
  V. Base, III. A
   Fotogaléria...
 
   Mgr. T. Filová
  24. 4. 2018 Exkurzia do dvoch MŠ v Rakúsku (Gӧtzendorf, Leitha) 
 
V tento slnečný aprílový utorok 25-členná skupina pedagógov a žiakov SOŠPg sa zúčastnila na exkurzii v materských školách v rakúskom pohraničí. Cieľom tejto exkurzie bolo oboznámiť sa s podmienkami edukácie v predprimárnom vzdelávaní a spoznať organizáciu práce, vybavenie a prostredie MŠ, kde od 28. 5 do 1. 6. 2018 bude na súvislej praxi 6 žiačok našej školy. 
  Čo bolo v rakúskych materských školách iné: príchody detí do MŠ nie sú tak presne stanovené, organizácia aktivít aj ich štruktúra vychádza z plánu MŠ, ale vo veľkej miere sa prispôsobuje záujmom detí a ich potrebám. Celkovo sa kladie dôraz na vôľu a rozhodovanie dieťaťa o sebe samom. Pohyb detí v MŠ nie je fixovaný len na priestor triedy a skupiny (triedy) žiakov, od vyhradeného času sa deti môžu pohybovať aj v iných priestoroch školy, samozrejme musia rešpektovať pokyny učiteľky. V materských školách sa nevarí, obedy sa dovážajú a desiatu a olovrant zabezpečujú rodičia. V jazykovo rôznorodom pohraničí majú deti aj hodiny slovenského prípadne iného jazyka, tieto hodiny zabezpečujú lektorky, ktoré pokrývajú viaceré školy. Budúca učiteľka v MŠ v Dolnom Rakúsku musí absolvovať akreditované vzdelávanie a dvojročnú prax na rôznych MŠ podľa aktuálnych potrieb oblasti, kým bude zaradená ne trvalé miesto. V triede je na skupinu žiakov vždy jedna učiteľka a jedna pomocná vychovávateľka, MŠ bežne navštevujú aj deti so znevýhodnením (podľa potreby s prideleným asistentom).
              Vybavenie a zariadenie MŠ je v porovnaní s našimi v mnohom už podobné, aj keď je ešte veľký priestor na inšpiráciu, v architektonickej rôznorodosti  škôl ich  zariadenia a vybavenia (aj veľkosti) napríklad telocviční, očarili nás najmä záhrady a ihriská, rešpektujúce zvláštnosti a a nepravidelnosti krajiny, s kopčekmi, prírodnými skrýšami,  s tečúcou vodou a prevahou prírodných (nie plastových) preliezok.
                  Samozrejme, toto bol rýchly pohľad zvonka, uvidíme a tešíme sa na zážitky a skúsenosti našich žiačok počas praxe.           
  Mgr. Tatiana Filová
   Fotogaléria...
 
 
15. 2. 2018 Rakúsko-slovenský projekt INTERREG BIG SK-AT 
 
Naša škola bola v tento deň hostiteľom partnerskej rakúskej školy, rovnakého
pedagogického zamerania, ako je naša škola. Stretnutie bolo prvým z radu aktivít,
ktoré naša škola (učitelia aj žiaci) absolvujú v priebehu dvoch rokov v rámci programu
so zložitým názvom BIG SK – AT INTERREG.

O aký projekt ide?
Cieľom tohto projektu má byť spolupráca v jazykovom vzdelávaní v hraničnom regióne Rakúska,
Slovenska, Maďarska a Čiech. Výsledkom projektu bude spoločný vzdelávací program s materiálmi a metodikou, aktivity projektu majú byť zamerané na spájanie vzdelávacích inštitúcií (materských, stredných a vysokých škôl). Iniciátorom projektu je rakúska strana a samotný projekt obsahuje 3 samostatné časti a spája 8 partnerov. Projektovou manažérkou je Christa Kirchner a koordinátorkou Martina Emrich.
 
Hlavnými myšlienkami projektu sú tolerancia, otvorenosť a vzájomné dorozumenie, tieto hodnoty sú predpokladom integrovaného a dobre fungujúceho pohraničného regiónu. V centre záujmu aktivít je cielená a systematická podpora jazyka suseda a viacjazyčnosti, ako aj podpora interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacích zariadeniach v pohraničnom regióne. Jazyk suseda by mal byť sprostredkovaný formou zážitkovej pedagogiky s dôrazom na MŠ a ZŠ, mal by umožniť zažiť jazykovú rôznorodosť prostredníctvom projektových partnerstiev, umožniť prenos a implementáciu poznatkov medzi pedagógmi pôsobiacimi v oblasti jazykového vzdelávania.
 
Jednotlivé časti projektu sa zameriavajú najmä na deti a prácu s deťmi v MŠ. Počas návštevy rakúskych žiakov a pedagógov sme im predstavili organizáciu a formy denného režimu v slovenských MŠ. Prezreli sme si aktivity s deťmi a priestory MŠ na Damborského, potom návšteva pokračovala prehliadkou našej školy SOŠPg s ukážkami metodických postupov na praktických hodinách z dramatickej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Bodkou na záver bola prehliadka galérie pre deti BIBIANA, výstava Hu hu straší o najstrašnejších slovenských strašidlách a následné tvorivé aktivity nadväzujúce na obsah výstavy ukázali návštevníkom, ako s deťmi u nás pracujú špecializované kultúrne inštitúcie. Aj keď, slová ako zmok, mora alebo grgalica sú nepreložiteľné o to väčší priestor tieto bytosti dávajú pri predstavách, ako asi vyzerali. Takže vymýšľanie a tvorba zmoka a grgalice - démonickej obryne s veľkým telom a prsami bola viac ako veselá.
 
Najdôležitejšie na záver: projekt nekončí len začína, druhým krokom bude návšteva našich žiakov a učiteľov v rakúskej MŠ a následne súvislá jednotýždňová prax našich žiakov v MŠ v rakúskom pohraničí. Na začiatku roku 2019 navštívime partnerskú pedagogickú školu v Rakúsku a prax sa zopakuje. Rakúski partneri boli po našej návšteve veľmi spokojní, hovorili, že bola inšpirujúca, my veríme, že aj my sa naučíme nové a inšpirujúce veci, ktoré učitelia aj žiaci využijú vo svojej
pedagogickej práci. Takže, zdokonaliť sa v nemčine je výzvou pre budúce učiteľky v MŠ.
  Mgr. Tatiana Filová 
   Fotogaléria...
   

 

Interreg (44 obrázkov v galérii)

Najnovšie