SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň MŠ na Slovensku
zdroj: SOŠPg

Deň MŠ na Slovensku

Vyhodnotenie

Napriek nevyhovujúcej celosvetovej situácii spôsobenej Covidom, sme sa aj tento rok pri príležitosti založenia prvej materskej školy zapojili- aj keď v obmedzenej forme - do projektu Deň MŠ na Slovensku.
Aktivity sme realizovali na podnet OMEP Slovensko – Slovenského výboru Svetovej organizácie predškolského vzdelávania.
Ako sa vyjadrila predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová:
„Materské školy v priebehu tohto mesiaca prezentujú svoju činnosť, najlepšiu pedagogickú prax, nielen v materských školách, ale najmä na verejnosti a tým šíria dobré meno predprimárneho vzdelávania v blízkom aj širšom okolí a aj na medzinárodnej úrovni. Ostatnou aktivitou tohto významného dňa bola celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej vystúpili zástupcovia MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC, ŠŠI, VÚDPaP, ZMOS, profesijných organizácií združujúcich pedagogických zamestnancov materských škôl a odborníkov z teórie a praxe predprimárneho vzdelávania, ktorí prišli podporiť učiteľky materských škôl, oceniť ich prácu a tiež v rámci prednášok a workshopov rozvíjať profesijné kompetencie. Rok 2020 je ale od svojho začiatku úplne iný, ako tie predchádzajúce. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia nie je možné aktivity spojené s Dňom materských škôl na Slovensku zrealizovať.“

Súbor aktivít od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 zrealizovaný na našej SOŠPg:
Celkovo sme z naplánovaných aktivít dokázali uskutočniť formou online iba ŠKOLENIA:
S. Šajdíková - Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka
D. Brlášová – Schopnosť vnímať hudobné podnety alebo naučme počúvať naše ušká
D. Brlášová – Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo ako hudba rodí dieťa šťastnejším

Spomenuté školenia sa uskutočnili so súhlasom a z prostriedkov SOŠPg vo voľnom čase pedagógov. Získané certifikáty za účasť na online workshopoch – webinároch sú dokladom o získaných profesijných kompetenciách a dopĺňajú atestačné portfólio vyškolených pedagógov. Organizovala ich agentúra Pro Solutions. Bližšie informácie nájdete v prílohe (webinár).
D. Brlášová – individuálne štúdium a školenie Rozvíjajúce hry pre najmenších

Už počas mesiaca september a začiatkom mesiaca október sa uskutočňovala u nás na škole aj ZBIERKA HRAČIEK. Základ zbierky vznikol po zrušení odbornej učebne zriadenej v priestoroch spoločenskej miestnosti. Žiaci denného aj externého štúdia, rodičia a pedagógovia, zamestnanci školy prinášali hračky do kabinetu vedľa učebne HV. Momentálne zbierka čaká na vhodný čas k odovzdaniu.
Tento rok sme uskutočnili aj reorganizáciu realizácie odborného predmetu prax v MŠ, a to pre denné i pomaturitné kvalifikačné štúdium. Podnetom bola zmena spôsobu vyučovania na dištančné štúdium. Zrealizovali ju členovia PK prax s vedúcou M. Vráblovou na podnet vedenia SOŠPg.
Počas dištančnej formy výučby sme realizovali aj propagáciu projektu Deň MŠ na Slovensku, a to pri vzdelávaní predmetov PED, OPX a SEP.

Naše ďalšie plány:
Prerušená činnosť na aktivitách (z metodiky jednotlivých odborných prakticky zameraných predmetov a praxe) bude dodatočne zrealizovaná počas školského roka 2020/2021 podľa aktuálnych možností.
Námety pre ďalšiu činnosť rozvíjajúce predškolskú výchovu a význam MŠ:

- odporúčame si prečítať príhovor PaedDr. Moniky Miňovej, PhD., predsedníčky SV OMEP http://omep.sk/wp-content/uploads/2020/11/SV-OMEP.pdf
- odporúčame si pozrieť video-divadielka študentov PF z Prešova: http://omep.sk/wp-content/uploads/2020/11/Videodivadielka.pdf
- odporúčame si pozrieť webináre pedagógov v prílohe
zapísala D.Brlášová

Webináre:

Netradičné hudobné pomôcky a práca s nimi alebo Ako hudba robí dieťa šťastnejším

Schopnosť vnímať hudobné podnety

Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa alebo psychomotorika očami odborníka

Najnovšie