SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Ročníkové práce

2015/16


Ročníkové práce
  Pokyny TU...
   
  Témy ročníkových prác v školskom roku 2015/2016
 

Pedagogika, psychológia, sociológia, špeciálna pedagogika

1. Ročné obdobia v edukačnej činnosti v MŠ alebo ŠKD
- príprava a realizácia monotematického dňa

2. Týždeň dobrých skutkov
- utváranie a upevňovanie žiaducich foriem správania so zameraním na prosociálnosť
- príprava a realizácia charitatívneho projektu v ZŠ, MŠ, SŠ, CVČ, DSS

3. Didaktická hra v živote dieťaťa
- príprava a realizácia edukačných aktivít s využitím didaktických hier a ich vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa

4. Hra ako prostriedok diagnostikovania osobnosti dieťaťa
- výhody a nevýhody hry ako diagnostického nástroja

5. Životný štýl mladých a možnosti jeho ovplyvňovania v procese výchovy
- prieskum a návrh aktivít na zlepšenie životného štýlu mladých ľudí

6. Postavenie a život Rómov na Slovensku so zameraním na výchovu a vzdelávanie
- prieskum rôznych aspektov výchovy a vzdelávania Rómov na Slovensku

7. Postavenie učiteľa v dnešnej spoločnosti
- anketa zameraná na zistenie postavenia učiteľa

8. Ideálny žiak z pohľadu učiteľa a ideálny učiteľ z pohľadu žiaka
- prieskum u učiteľov o tom, aký by mohol byť ideálny žiak a u žiakov o tom, aký by mal byť ideálny učiteľ
- zhodnotenie možností prieniku

9. Kríza súčasnej rodiny a jej vplyv na osobnosť dieťaťa
- popis problému a zhodnotenie vplyvu na rozvoj osobnosti dieťaťa

10. Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
- príprava preventívneho programu pre žiakov strednej školy

11. Zamestnám sa alebo budem podnikať
- projekt založenia súkromnej materskej školy

12. Transformácia detských domovov a profesionálne rodičovstvo na Slovensku
- výhody a nevýhody transformácie

13. Komunikácia v práci asistenta žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- popis nácviku správnej komunikácie s klientom

14. Ľudia bez domova – chudoba v živote človeka na okraji spoločnosti
- prípadová štúdia, zmapovanie činnosti charitatívnych organizácií zaoberajúcich sa sociálnou pomocou bezdomovcom

15. Sociálna klíma našej triedy
- zhodnotenie sociálnej klímy konkrétnej triedy, návrh aktivít na jej zlepšenie

16. Efektívne učenie stredoškoláka
- prieskum spôsobov efektívneho učenia, využívania jednotlivých spôsobov...

17. Výkonnosť a únava ako faktory ovplyvňujúce učenie
- prieskum, pozorovanie, návrh aktivít na zvýšenie výkonnosti a zníženie stavu únavy

18. Aplikácia zákonov učenia vo vlastnom učení
- pozorovanie vlastného učenia s ohľadom na zákony učenia a tvorba metodiky na obmedzenie negatívneho transferu

19. Reklama ako nástroj ovplyvňovania nákupného správania
- popis konkrétnej reklamy a jej vzťahu k nákupnému správaniu jednotlivca

20. Empatia v práci učiteľa, vychovávateľa, animátora, asistenta učiteľa
- zdôvodnenie dôležitosti empatie v humanitných prácach, tvorba projektu na zlepšovanie schopnosti empatie u stredoškolákov

21. Záškoláctvo – aktuálny problém súčasných škôl
- opis problému a návrh preventívneho programu

22. Poruchy príjmu potravy a ich prevencia
- popis porúch príjmu potravy a návrh preventívneho programu

23. Rozvoj kognitívnych schopností u žiakov so znevýhodnením
- návrh aktivít na rozvoj jednotlivých schopností so ŠVVP

24. Rozvoj estetického cítenia u žiakov so znevýhodnením
- návrh aktivít na rozvoj jednotlivých schopností so ŠVVP

25. Tajomný predmet
- príprava a realizácia edukačných aktivít a objasnenie ich významu pre rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ alebo ŠKD
26. Čo sa deje v tráve

- príprava a realizácia edukačných aktivít a objasnenie ich významu pre rozvoj osobnosti dieťaťa v MŠ alebo ŠKD

27. Modernizácia metodického zásobníka
- monotematický metodický zásobník pre MŠ alebo ŠKD s využitím IKT a objasnením zmyslu zaradenia jednotlivých prvkov vzhľadom k rozvoju osobnosti dieťaťa

28. Hračka
- príprava a realizácia aktivít s využitím vlastnoručne vytvorenej hračky a objasnením jej významu pre rozvoj kompetencií dieťaťa

29. Grafity umenie alebo vandalizmus?
- cieľom práce je zmapovať túto subkultúru na Slovensku jej  vznik a ideový zámer
- poukázať na umenie a vandalizmus

30. Premeny súčasnej rodiny
- zámerom práce je  poukázať na demografické premeny súčasnej rodiny vo vzťahu k trhu práce , zamestnanosti mužov a žien

31. Subkultúry slovenskej mládeže
- práca ma poukázať na príčiny vzniku subkultúr na Slovensku a vzťah subkultúr k dominantnej kultúre

32. Determinanty sociálneho zlyhania mládeže
- podstatou tejto problematiky je pomocou sociálno-psychologickej analýzy identifikovať determinanty sociálneho zlyhania mládeže

33. Migranti pomoc alebo hrozba pre EÚ
- v súčasnosti vzniká množstvo úvah o problematike migrantov ,cieľom práce bude štúdium informačných zdrojov k tejto problematike a na základe racionality utvárať postoje k migrantom

34. Participácia mládeže na živote obcí
- cieľom práce je zmapovanie participácie mládeže na živote rodnej obce a navrhnúť možnosti zlepšenia tejto participácie

35. Možnosti sociálnej práce v azylovom dome pre mládež
- v azylových domoch sa nachádza pomerne veľ detí a mládeže, cieľom práce je urobiť prehľad azylových domov v blízkom okolí, zmapovať v nich počet detí a mládeže ,poukázať na možnosti sociálnej intervencie

36. Sexuálna delikvencia a jej liečenie
- neriešená sexuálna deviácia je pre spoločnosť časovanou bombou, cieľom práce je zistiť akým spôsobom sa táto problematika rieši a či sa vôbec rieši

37. Facebook  a psychické problémy mládeže
- cieľom práce je poukázať psychické problémy časti mládeže, ktorá je závislá na sociálnych sieťach

38. Sociálne problémy rodín s „inými deťmi
- na Slovensku je množstvo rodín, ktoré majú deti s rôznymi chorobami, problémami a  z toho dôvodu má množstvo rodín ekonomické a sociálne problémy
- cieľom práce je poukázať na najpálčivejšie problémy týchto rodín

39. Pracovné miesta pre mladých
- cieľom štátnej mládežníckej politiky je podpora zamestnanosti mladých ľudí podstatou práce je zistiť, aká je realita

Voľný čas

40. Mládežnícke organizácie a ich význam pri integrovaní mladých ľudí do spoločnosti
práce mládežníckych organizácií a ich práce

41. Voľnočasové aktivity stredoškolskej mládeže
- prieskum, návrh aktivít

42. Projekt týždenného denného tábora
- tvorba návrhu denného tábora pre deti 1. stupňa ZŠ, ktorý sa koná na PaSA

43. Projekt jednodenného tematického programu
- tvorba návrhu jednodenného tematického programu pre skupinu 15 – 20 účastníkov
- téma programu podľa vlastného záujmu (hudobný, poznávací, športový, výtvarný, ...)

44. Tvorba programu zameraného na poznávanie prírodných krás okolia
- návrh 3 dňového programu pre 1 triedu žiakov strednej školy

45. Tvorba programu zameraného na poznávanie kultúrnych pamiatok okolia
- návrh 3 dňového programu pre 1 triedu žiakov strednej školy

46. Tvorba tematického programu pre školu v prírode
- tvorba 5 – 7 dňového programu pre ŠvP

47. Tvorba animačného programu pre spojenie novovytvorenej skupiny (teambuilding)
- návrh animačných činností na jeden deň zameraný na spoznávanie sa a stmelenie členov skupiny

48. Netradičná prehliadka mesta
- tvorba prehliadky daného mesta po netradičných miestach

49. Tvorivé dielne
- návrh tvorivých aktivít

Geografia

50. Putujeme Slovenskom – tvorivý zemepis
- spoznávanie našej krajiny prostredníctvom pamiatok, zvykov a tradícií, tvorivých hier vychádzajúcich zo symboliky slovenskej kultúry

51. Upevňovanie vzťahu k regiónu – rodnému mestu
- animačné a tvorivé postupy v ŠKD, CVČ, krúžok, tábor

52. Poznaj svoje mesto, región
- environmentálna výchova – krúžok, projekt, tábor, animačné aktivity v Škole v prírode

Metodiky

53. Kultúrne tradície v edukačných činnostiach detí
- monotematický deň v MŠ alebo ŠKD

54. Výchovné využitie ľudového umenia v MŠ, ŠKD, CVČ, DSS
- návrh edukačných aktivít v MŠ, ŠKD, CVČ, DSS

55. Zábavná matematika – didaktické hry pre žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy
- návrh edukačných aktivít zameraných na rozvoj matematických schopností

56. Metodika práce s modernou detskou poéziou
- návrhy edukačných aktivít v MŠ

57. Tematický týždeň v MŠ
- návrh rôznych edukačných aktivít, ktoré na seba nadväzujú v rámci jedného týždňa

58. Tematický týždeň v ŠKD
- návrh rôznych tematických oblastí výchovy, ktoré na seba nadväzujú v rámci jedného týždňa
59. Detský orchester
- príprava a realizácia edukačných aktivít s využitím ĽON pre deti v MŠ alebo ŠKD

Biológia, ekológia, dejepis

60. Environmentálna výchova detí a mládeže ako súčasť edukačných činností –ZELENÝ DEŇ (TÝŽDEŇ), POZNAJ A CHRÁŇ
- tábor s environmentálnym zameraním, krúžok, projekt, prieskum ekologických postojov

61. Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA
- opis stravovacích návykov detí a mládeže, návrh projektových aktivít, podpora zdravých stravovacích návykov

62. Vedieť zachrániť ľudský život = vedieť poskytnúť prvú pomoc
- projekt kurzu prvej pomoci pre žiakov SŠ

63. Spoznaj svoju minulosť – osobnosti, vynálezy, ktoré ovplyvnili kultúrny vývoj ľudstva
- tábor, animačné aktivity, námety na záujmovú činnosť v ŠKD

Aplikovaná informatika

64. Edukačný softvér v MŠ
- prieskum možností využívania edukačných softvérov v MŠ, ich výhody a nevýhody
- tvorba vlastného edukačného softvéru v MŠ

65. Sociálne siete a mladiství
- prieskum vplyvu sociálnych sietí na mladých ľudí

66. Využitie IKT v práci učiteľky/vychovávateľky
- prieskum využívania a návrh aktivít vhodných k edukačnému pôsobeniu učiteľky v MŠ alebo vychovávateľky v ŠKD

67. Voľná téma
- po dohode s konzultantom

Najnovšie