SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Umenie búra bariéry

Umenie búra bariéry

Medzinárodný projekt Umenie búra hranice medzi ľuďmi
  

Za tento projekt sme v roku 2006 získali certifikát Európska značka

Popis projektu: 

Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie sa pod vedením vyučujúcich anglického jazyka a odborných predmetov podieľali na vypracovaní projektu s názvom "Umenie búra hranice medzi ľuďmi" v spolupráci s viedenskou školou Schule Maria Regina.  V budúcich rokoch plánujeme projekt ideovo rozpracovať a rozšíriť, postupne zapojiť nových študentov a rozšíriť kontakty a spoluprácu aj s inými školami humanitného zamerania.

Hlavné ciele projektu:
• Spoznávanie mladých ľudí v Európe, zoznamovanie sa s inými kultúrami ale i spoločnými tradíciami v rámci Európy, búranie kultúrnych predsudkov po línii od prezentovania samého seba, cez prostredie /mesto/ až po krajinu, z ktorej pochádzam;
• Zdokonaľovanie študentov a učiteľov v používaní multimediálnej techniky, vyhľadávanie, spracovanie a prezentovanie informácií o umení a kultúre cez umenie alebo aktivity súvisiace s umením; 
• Diskusia a komunikácia na diaľku alebo v osobných kontaktoch v cudzom jazyku, vyjadrovanie vlastných názorov a formovanie kultúrnych a morálnych postojov, ktorých reprezentantom je umenie. 

Kto sú naši partneri?
Maria Regina, Hofzeile 17, 1190 Wien : Vyučujúce výtvarnej výchovy Maria Sachs, Maria Hanl a 30 študentiek 1. ročníka.

Aké sú fázy projektu?
Prvá fáza:
Vytvorenie charakteristiky vybraného žiaka na základe vizuálneho dojmu zo zaslanej fotografie, ktoré boli následne nahrané na video v prostredí Starého Mesta a doplnené krátkym predstavením určitej kultúrnej pamiatky obrazom i slovom.
Druhá fáza:
Výber portrétov rôznych osobností od významných maliarov a následné fotografovanie žiakov v polohe, výraze a s gestom vybraného modelu. Každá verzia obrazu bola doplnená ľubovoľnou výtvarnou technikou. Zároveň vypracovanie sprievodného textu a jeho anglický preklad písomnou formou a hovoreným slovom pred kamerou. 
Tretia fáza:
Počas návštevy rakúskych študentov v Bratislave vzájomná prezentácia nahrávok, diskusie, výstava prác, prehliadka mesta so sprievodcovským komentárom našich študentov v anglickom jazyku.
Štvrtá fáza:
Spracovanie prezentácií vybraných reprodukcií a vlastných výtvorov žiakov v anglickom jazyku na DVD nosič.
Piata fáza:
Návšteva našich študentov vo Viedni, prezentácie študentov, vzájomná komunikácia. Následné spracovanie udalostí a dojmov zo stretnutia na DVD s anglickým komentárom.

Čo sme získali projektom?
Účasťou na projekte mali žiaci možnosť porovnať svoje komunikačné schopnosti, ale i vedomosti so zahraničnou školou. Objavili ďalšie možnosti prepojenia rôznych aktivít v rámci niekoľkých predmetov. 
Záverečná fáza spočíva v tvorbe prezentačného DVD, ako aj prezentácií v Powerpointe, čo môžu žiaci využiť na vlastnú prezentáciu formou SOČ alebo praktickej maturitnej skúšky.

Aké máme plány?
V budúcnosti plánujeme projekt ideovo rozpracovať a rozšíriť podľa akčného plánu, chceme postupne zapojiť nových študentov a rozšíriť kontakty a spoluprácu aj s inými školami podobného – humanitného zamerania. V súčasnosti sa pokúšame cez internet skontaktovať so školami /rumunská stredná škola v Iasi, talianske Liceo Classico v Castellammare del Golfo, portugalská SŠ neďaleko Lisabonu/.

Cieľové jazyky:
anglický prípadne nemecký jazyk (komunikácia by mala prebiehať vždy v cudzom nie v materinskom jazyku).

Spôsoby financovania:
Comenium,n., f. pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, oslovili sme Komunitnú nadáciu Fond City Bank, hľadáme sponzorov

Ciele a obsah jazykovej iniciatívy, inovačné prvky:
• Využitie teoretických vedomostí získaných v rámci odborných predmetov na vytváranie menších individuálnych projektov z oblasti kultúry a umenia v cudzom jazyku, 
• Rozvíjanie odbornej slovnej zásoby a komunikačných zručností so zameraním na vyjadrenie a obhajobu vlastného názoru, argumentovaním
• Prezentovať svoj projekt formou médií (fotografia, video, počítačová technológia)
• Rozvíjanie odborných a jazykových zručností, t.j. písania, čítania, hovorenia a počúvania cudzojazyčného textu
• Pri tvorbe prezentácií v anglickom jazyku hľadanie kľúčových slov pre opis človeka, obrazu, následná príprava osnovy textu a neskôr samotného textu
• Precvičovanie foneticky správnej výslovnosti, monologické čítanie textu a neskôr tlmočenie informácií v cudzom jazyku 
• Prekonávanie jazykovej bariéry s dôrazom na plynulosť, a hlavne na spontánnosť prejavu

Ukážky prác:   

Najnovšie