SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

PROJEKT GenB
zdroj: SOŠPg

PROJEKT GenB

KONCEPT SPOLOČENSKEJ HRY „SVET VS. PENIAZE“

Vďaka spolupráci s CVČ Gessayova sa SOŠPg zapojila do projektu GenB organizácie Pedal Consulting. Projekt sa zameral na oblasť biohospodárstva a udržateľného hospodárstva a formu, akou témy priblížiť deťom či mladým ľuďom. SOŠPg sa zapojila v troch fázach – prvou bolo stretnutie 20. 4. 2023, kde nás pani Bieliková oboznámila s cieľmi projektu a žiaci mali možnosť navrhovať, čo považujú za dôležité problémy v danej oblasti. V druhej fáze 16. 5. 2023 sme predstavili našu myšlienku, akou navrhujeme „vzdelávať“ prevažne žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Treťou fázou bolo predstavenie konceptu spoločenskej hry v rámci finisáže CVČ Gessayova v CIK CAK Centre 15. 6. 2023 o 18.00. Prezentácie sa zúčastnili naši 4 tvoriví zástupcovia.

PREČO SME SI ZVOLILI KONCEPT SPOLOČENSKEJ HRY?


- HRAŤ SA JE PRIRODZENÁ ĽUDSKÁ ČINNOSŤ – HROU SA UČÍME, ALE HRA NEPOUČUJE
- PRINIESŤ EKO TÉMU MLADŠÍM VEKOVÝM KATEGÓRIÁM HRAVOU FORMOU – ŽIACI UŽ NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH SÚ DANÝMI TÉMAMI PRESÝTENÍ, NAPRIEK TOMU Z NICH NEVYUŽÍVAJÚ DOSŤ POZNATKOV, JE POTREBNÉ ICH ZATRAKTÍVNIŤ
- JE MOŽNÉ NAHRADIŤ/ DOPLNIŤ VYUČOVACÍ PROCES ALEBO PREDNÁŠKY O ZÁŽITKOVOSŤ
- MLADÍ ĽUDIA ČASTO NEVIDIA DOPAD SPRÁVANIA SEBA ČI SPOLOČNOSTI VOČI PRÍRODNÉMU PROSTREDIU – HRA IM UKÁŽE SIMULOVANÉ PRÍPADY, ČO BY SA STALO, KEBY...

ČO JE CIEĽOM?

- UTVÁRAŤ POVEDOMIE O VÝZNAME A DÔLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE EXISTENCIU ŽIVOTA ČLOVEKA NA ZEMI
- MOŽNOSŤ HRÁČOV VYSKÚŠAŤ SI, ČO SA STANE, AK BUDEME ZANEDBÁVAŤ PRÍRODU
- UVEDOMIŤ SI, ČI SVETU VIAC VLÁDNU PENIAZE AKO PRÍRODA – AK HRÁČI KONANÍM PRÍRODU „ZNIČIA“, ZISTIA, AKÉ BUDÚ DÔSLEDKY
- HOCI PROJEKT PRIAMO NESÚVISÍ SO ZLEPŠENÍM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, NASTAVUJE ĽUĎOM ZRKADLO

Na tvorbe spoločenskej hry sa podieľali vybraní žiaci II.BC, III.BC, III.A. Hra má obsahovať 5 druhov kariet, hraciu dosku, kocku, figúrky pre 4 hráčov, „peniaze“ a ekometre, ktoré zhodnocujú správanie hráčov.

Pani Bieliková, ktorá v projekte zastupovala organizáciu Pedal Consulting, prejavila záujem v projekte so SOŠPg pokračovať a hru „SVET VS. PENIAZE“ aj zrealizovať, prípadne ju distribuovať aj na základné školy. Budúci školský rok pre nás znamená výzvu, aby hra nezostala iba myšlienkou, ale našla si aj svojich hráčov.
V. Zemanová

Najnovšie