SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

ČESTNÉ UZNANIE ZA MIMORIADNY PRÍNOS V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
zdroj: SOŠPg

ČESTNÉ UZNANIE ZA MIMORIADNY PRÍNOS V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

29. 3. 2023 Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa učiteľov vyhlasoval ocenených učiteľov za školský rok 2022/23

Medzi ocenenými bola Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka našej školy, čestné uznanie získala okrem iného za mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania v anglickom jazyku na strednej škole. Za inovačnú prácu vo vzdelávaní v cudzom jazyku už v minulosti získala ocenenie Európska značka (2006). Svoje dlhoročné skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka zúročila aj pri zavedení nového inovatívneho vyučovacieho predmetu v študijných odboroch učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo a pedagogický asistent Metodika vyučovania cudzieho jazyka, pre ktorý vytvorila učebné osnovy a ktorý aj sama vyučuje.
Ako riaditeľka školy od roku 2014 podporuje inovácie a aktivity, ktoré posúvajú školu a zviditeľňujú ju na verejnosti (napr. pridaná hodnota za výsledky MS v SJL v hodnotení INEKO).
Pod vedením Mgr. Galiny Šimončičovej má naša škola silne ekologické a inkluzívne zameranie – intenzívna a mnohostranná spolupráca so školami a sociálnymi zariadeniami pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež má viac ako 10-ročnú tradíciu, čo bolo ocenené aj prívlastkom Angažovaná škola (2021). Počas svojej kariéry bola niekoľkokrát koordinátorkou medzinárodných projektov Comenius a cezhraničného projektu INTERREG, do ktorých bolo zapojených viac ako 130 žiakov a 20 učiteľov školy.
Iniciovala a aktívne sa participovala na založení a vybudovaní novej MŠ na SOŠPg Bullova 2, na ktorej naše žiačky z odboru učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo môžu praxovať (2017 – 2018).
Máme radosť a gratulujeme😊

T. Filová

Najnovšie