SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Oznam výchovnej poradkyne
zdroj: SOŠPg

Oznam výchovnej poradkyne

Prihlášky na VŠ

Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ

Píšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!

KLASICKÁ PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA

INFO VŠAK PLATIA AJ PRE ELEKTRONICKÚ


1. strana

Akademický rok: 2021 / 2022

Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške a pod.)
- Forma štúdia: denná alebo externá
- Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevujete prednášky) alebo dištančná (externá) alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia
- Rok maturitnej skúšky: 2021
- Absolvovaná SŠ: stredná odborná škola
- Kód strednej školy: 617 201
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- Ulica a číslo: Bullova 2
- Mesto (obec): Bratislava
- PSČ: 840 11
- Študijný odbor: nájdeš podľa vysvedčenia
- Kód študijného odboru: nájdeš podľa vysvedčenia
- Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6 alebo podľa ponuky / môžu mať inú /

2. strana


- Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku
- Vyplňte z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka
- Prospech z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte ( iba niektoré školy vyžadujú aj 1.polrok štvrtého, treba zistiť podľa konkrétnej školy)
- Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta
- V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a úroveň
- Predmet maturitnej skúšky a úroveň
- Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je)
- Anglický jazyk alebo nemecký jazyk (úroveň B1 alebo B2)
- Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
- Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je) 

3. strana

- Nalepte kópiu (ak vyžaduje VŠ originál ) dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu)
- Uveďte dátum a prihlášku podpíšte! 

4. strana

- Je určená vysokým školám alebo fakultám (nevypisujete)

Účasť a úspešnosť na olympiádach a súťažiach sa uvádza v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vyplňte podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.
Ak je potrebné, priložte k prihláške aj životopis.

OVEĽA JEDNODUCHŠIA A LACNEJŠIA JE ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA A AJ NAJVIAC ŽIADANÁ


KAŽDÁ VŠ MÁ INÉ POŽIADAVKY PRI VYPISOVANÍ – POZORNE ČÍTAJ


Poznámka:
- Elektronická prihláška (ďalej len „e-prihláška“) sa podáva prostredníctvom webovej stránky fakulty. E- prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Niektoré VŠ žiadajú iba priemery za 1.,2.,3.ročník / koncoročné / Tie vám poskytne vých. poradca /

- Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie
e- prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e- prihlášky.
- Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší
Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e -prihlášky,
Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e -prihlášku. Iba niektoré VŠ nepožadujú zaslať v tlačenej verzii – opäť treba čítať

Ak sa hlásite na štúdium do Českej republiky- čítajte pozorne požiadavky a spôsob vyplnenia a zaslania prihlášky

Prihlášku, potvrdenie o zaplatení a životopis je možné na mnohých VŠ priamo zaslať / požadované dokumenty oskenovať /
Stav prihlášky je treba sledovať.
Ak nezaplatíte poplatok za prijímacie konanie, prihláška nie je akceptovaná.

Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.Cez rozhranie e- prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej (elektronickej alebo papierovej) prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e- prihlášky s doručenou papierovou a s poplatkom, akceptáciu, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e -prihláška následne spojená s elektronickou návratkou.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty- doporučene !!!!! / doklad si treba odložiť /


Výchovná poradkyňa Mgr. Tatiana Zuskinová je v škole k dispozícii každý štvrtok od 10.00 hod. Stretnutie je potrebné vopred dohodnúť na tzuskinova@gmail.com

      Najnovšie