SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Maturity -Usmernenia
zdroj: SOŠPg

Maturity -Usmernenia

Oznámenie riaditeľky školy

Cudzie jazyky a TČOZ

Určenie skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

PČOZ

V zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020  a Rozhodnutia o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23. 4. 2020 sa maturitná skúška vrátane teoretickej a praktickej časti odbornej zložky vykonáva administratívne.

S ohľadom na to, že práca sa nebude obhajovať, prácu bude posudzovať aj druhý hodnotiteľ a spoločne sa obaja hodnotitelia dohodnú na výslednom hodnotení. Výsledné hodnotenie sprístupní škola žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. Ak žiak alebo zákonný zástupca nesúhlasí s výsledným hodnotením, môže postupovať podľa b. 11 Rozhodnutia o termínoch a organizácii maturitnej skúšky.

24. 4. 2020                                                                                                   Mgr. Galina Šimončičová

                                                                                                                    riaditeľka školy                                                                                                                      

Najnovšie