SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Informácia o neklasifikovaných predmetoch
zdroj: SOŠPg

Informácia o neklasifikovaných predmetoch

Usmernenie ministra školstva

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/20 zo dňa 6. apríla 2020 riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, 840 11 Bratislava podľa Zásad hodnotenia bod 4 oznamuje, že v školskom roku 2019/20 v druhom polroku nebudú klasifikované nasledujúce predmety:

1) telesná a športová výchova - žiaci všetkých odborov denného štúdia 1., 2. a 3. ročníka

2) odborná prax - žiaci 1. ročníka dvojročného kvalifikačného pomaturitného štúdia

Tieto predmety boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Napriek neklasifikovaniu daných predmetov žiaci budú mať na vysvedčení riadne ukončenie aktuálneho ročníka a nebudú si tento predmet nahrádzať v budúcom školskom roku.

17. apríl 2020                                                                                        Mgr. Galina Šimončičová

                                                                                                             riaditeľka školy

Najnovšie