SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň materských škôl 2018
zdroj: SOŠPg

Deň materských škôl 2018

Nová éra realizácie aktivít

Vyhodnotenie projektu
V tomto roku sme už po 4 krát uskutočnili v priebehu dní od 18. 10. – 16. 11. 2018 súbor aktivít, ktorými sme si chceli pripomenúť výročie založenia prvej materskej školy na Slovensku.
Naším cieľom bolo aktívne prispieť k príjemným zážitkom detí z našich blízkych MŠ, aktivizovať študentky a vzdelávať pedagógov.
Zrealizovali sme pre výber detí telovýchovné aktivity v Materskej škole na Bullovej ulici. Výtvarné aktivity, hudobná rozprávka O somárikovi a dramatizácia  - divadielko sa uskutočnili v priestoroch našej školy a boli určené aj pre deti z MŠ Damborského v Bratislave.
Taktiež sa nám podarilo uskutočniť zbierku hračiek, kníh a pomôcok pre našu cvičnú Materskú školu na Bullovej ulici v Bratislave, ktoré sme odovzdali po tlačovej konferencii našich zriaďovateľov – VÚC Bratislava a MiÚ Dúbravka začiatkom novembra.
Následne, hneď na druhý deň sa uskutočnilo i natáčanie do televízie Markíza, kde nás ako školu reprezentovala naša pani riaditeľka Galina Šimončičová a hovorila o našom projekte cvičnej Materskej školy v Televíznych novinách.
Súčasťou projektu bolo i uskutočnenie odborného vzdelávania. Konferencia v dňoch 18 – 19. 10. 2018 „Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú gramotnosť – Počúvam, rozumiem, hovorím, komunikujem...“, bola zameraná na široké spektrum problémov detí s vyjadrovaním. Nebola to len jazyková záležitosť, ale i špeciálno - pedagogická, psychologická a logopedická stránka, ktorá bráni deťom prejaviť sa, či aktívne počúvať a reagovať na hovorené slovo.
Konferencia
Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP oslavovala už 25. výročie svojho vzniku. Odborné vzdelanie sme rozvíjali počas prednášok a workshopov v dňoch 15. – 16. 11. 2018 v priestoroch MŠ a MiÚ Ružinov. Obzvlášť hodnotné boli príspevky na tému Rozvoj kreativity v MŠ, Možnosti a spôsoby využitia CUTS na rozvíjanie osobnosti detí predškolského veku...
Prínosom pre naše vzdelanie budú didaktické materiály, ktoré sme zakúpili pre našu školu s financií nadácie Comenius a budú k dispozícii všetkým záujemcom.
Projekt sme uskutočňovali od začiatku školského roka postupným nácvikom jednotlivých činností a veríme, že aj pri príležitosti už 190. výročia založenia prvej MŠ na Slovensku sa nám opäť podarí uskutočniť dobrú vec!
Zapísala D. Brlášová

Prečo Deň materských škôl na Slovensku? (Vznik)

Deň materských škôl - Program

Koncert - O somárikovi

Divadielko "HOP"

Športové aktivity v MŠ (viď fotogaléria dole)

Dňa 25.10.2018 sa v MŠ Bullova v triede ,,Motýliky“ (3-5 roč. deti) uskutočnila vzdelávacia aktivita z Tv. Štruktúra aktivity bola nasledovná: rozohriatie ,,PH na autíčka“, zdravotné cviky s loptičkami (rozvoj jemnej motoriky), hl. časť – prúdové cvičenie cez vytvorenú prekážkovú dráhu (chôdza po lavičke s upažením – zoskok na žinenku, striedavonožné skoky do veľkých obručí, slalomový beh okolo kuželí, znožné skoky do malých obručí a prechod tunelom). Nasledovalo cvičenie na stanovištiach  v troch družstvách – hod na väčší a menší terč, chôdza naboso po lane, po masážnych podložkách, po rebríku a stupadlách (cvičenie zamerané na rozvoj klenby chodidla, na stanovištiach sa všetky deti vystriedali). Na záver p. učiteľka Čerňanská zrealizovala organizovaný odchod detí do umyvárky prostredníctvom hry ,,O reťaz, o reťaz....“. Ako odmenu za cvičenie deti dostali jabĺčka a zatlieskali si.
Ďakujeme pekne za možnosť zrealizovania aktivity v MŠ Bullova ako aj za požičanie pomôcok z MŠ Damborského, (poďakovanie patrí p. uč. Z. Čerňanskej a p. riaď. I. Duban).
Aktivitu realizovali žiačky IV. A triedy – K. Mihálová a A. Bogiová.
Zodpovedná: S. Šajdíková

MŠ_šport (15 obrázkov v galérii)

Najnovšie