SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Zberný dvor

Koncom marca sme si dohodli so spoločnosťou OLO, a.s. návštevu zberného dvora na Starej Ivanskej ceste v Bratislave. S cieľom vidieť možnosti separovania odpadu, ktorý produkujeme.

  Ročne navštívi ZD až 30000 návštevníkov, je zatvorený len v nedeľu a počas sviatkov.
Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. Môžete sem priniesť odpad, pokiaľ máte trvalý pobyt v Bratislave, alebo môžete  preukázať vlastníctvo k nehnuteľnosti v BA.
Dozvedeli sme sa, čo môžeme priniesť do zberného dvora (bez spoplatnenia):
objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, papier a lepenku, plasty, sklo, elektroodpad z domácností, svetelné zdroje, batérie a akumulátory, drevo, odpady z domácej chémie - prinesené v pôvodných obaloch – napr.farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá.
Spoplatnený je príjem drobného stavebného odpadu. 
Uvedené odpady sú následne spracované, nekončia pohodené v prírode – všetci ľudia, ktorí využívajú služby ZD výrazne prispievajú k ochrane životného prostredia. Veríme, že rozšírime ich rady.               
  žiaci II. B a C, M. Tóthová, M. Niková
  Fotogaléria...
   

 

Najnovšie