SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Príhovor riaditeľky

Školský rok 2017/18 nám prináša niekoľko významných zmien. Od 1. septembra 2017 má naša škola podľa zákona nový názov Stredná odborná škola pedagogická, čo zobrazuje aj nové logo školy. Ukončili sme experimentálne overovanie odboru pedagogické lýceum, takže prvý ročník v tomto študijnom odbore už bude používať nový názov, pedagogický asistent.

V tomto školskom roku prechádzame na elektronickú triednu knihu a elektronickú dochádzku, čo zdokonalí našu prácu a umožní rodičom aj žiakom mať každodenné informácie o priebehu vyučovania, dochádzke a hodnotení žiakov.V priestoroch našej SOŠPg prebiehajú stavebné rekonštrukčné práce súvisiace s výstavbou materskej školy, ktorá už v ďalšom školskom roku bude slúžiť ako stredisko odbornej praxe pre našich žiakov, čo považujeme za úžasný úspech v histórii našej školy. Opäť nám bol na dva nasledujúce roky udelený certifikát Zelenej školy, čomu sa veľmi tešíme a v environmentálnych aktivitách nadväzujeme na štyri predošlé roky práce. S tým súvisí aj nové smerovanie našej školy k udržateľnosti, čo sa prejaví v niekoľkých oblastiach fungovania školy: v sortimente bufetu a jedálne, v obmedzení používania plastových a tetrapakových obalov, v znižovaní a dôslednom separovaní odpadu, v šetrení energií a vody, v spôsoboch dopravy do školy, v ponuke nových voliteľných predmetov orientovaných na ekológiu a udržateľnosť, v mimovyučovacích aktivitách, všetko s cieľom znižovať uhlíkovú stopu školy. Mentormi žiakov v týchto aktivitách budú naší učitelia a ostatní zamestnanci školy. Záleží na každom jednom z nás. Okrem klasických vyučovacích hodín nás čaká aj veľa mimoškolských aktivít, ktoré sú pre žiakov rovnako dôležité a predstavujú školu života.Spoliehame sa na podporu a pomoc od miestnych inštitúcií a zriaďovateľa, ako aj na podporu a spoluprácu zo strany rodičov žiakov a študentov pomaturitného štúdia.

Najnovšie