SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2015/16 Den MS

2015/16 Den MS

2015/16 Deň materských škôl na Slovensku
  Sprievodný list...
 
Prihlásenie
sa do aktivít prezentujúcich Deň materských škôl na Slovensku
od 05. 10. 2015 do 04. 11. 2015
 
Adresa  školy: Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava 840 11
E-mail:                      psabullova2@pobox.sk(riaditeľstvo školy)
                                  D.Brlasova@centrum.sk (koordinátor aktivít)
Kontaktnáosoba:     Mgr. Galina Šimončičová (riaditeľka)
                                  Mgr. Daniela Brlášová (koordinátor aktivít)
telefón:                      02/ 64 36 59 40 (Pedagogická a sociálna akadémia)
                                  0903/ 123 330   (koordinátorka)
 
Predpokladané aktivity:
-          príprava absolventov z celého Slovenska v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
7649 M  (denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy)
7649 N (diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium)
-          prax realizovaná v Materských školách počas celého školského roka:
denný študenti: Bazovského 4, Bratislava
                          a objekt elok. prac. Haburská 6, kt. spadá pod MŠ Stálicova 2,  
                          Bratislava
študenti ŠPZ (5 tried): individuálne MŠ na území celej SR
 
Vlastné aktivity smerom:
a)      k deťom:
Hudobná rozprávka Pod hríbom - vystúpenie študentiek
termín:  14. 10. 2015
miesto konania:  Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
realizované:  študentkami II. A a III. A triedy pod vedením pedagógov MHV a TVD
zodpovedná:  Mgr. Daniela Brlášová a Mgr. Simona Janovičová
aktivita bude:  pre viacero MŠ  (pre deti z MŠ Bazovského 4 ...)
  Fotogaléria...
                   
Jesenné šantenie na dvore – hravé aktivity žiakov PaSA pre deti z MŠ Bazovského 4
termín:  22. 10. 2015
miesto konania:  MŠ Bazovského 4, Bratislava
realizované:  9 žiakov III. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Brlášovej
zodpovedná:  Mgr. Daniela Brlášová 
aktivita bude:  pre MŠ  Bazovského 4
        
Atletika hrou - športové aktivity žiakov PaSA pre deti z MŠ Bazovského 4
termín:  04. 11. 2015
miesto konania:  Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
realizované:  študentkami IV. A triedy pod vedením pedagógov TŠV
zodpovedná:  Mgr. Slávka Šajdíková a Mgr. Lenka Štancelová
aktivita bude:  pre 32 detí z MŠ Bazovského 4
  Fotogaléria...
 diplom:
      
b)      k učiteľkám:
Plánovanie a projektovanie edukačných činností v MŠ – príprava interných pomôcok (vzorové prípravy pre učiteľky na edukačnú činnosť) v rámci odbornej praxe
termín:  priebežne
miesto konania: 
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
MŠ Bazovského 4, Bratislava
MŠ Haburská 6 Bratislava a MŠ Stálicova 2, Bratislava 
zodpovedná:  Mgr. Daniela Brlášová a Mgr. Niková Mária a vyučujúci SEP
aktivita bude:  pre viacero MŠ 
           
Inovácie v predprimárnom vzdelávaní v súvislosti s ISCED 0 z roku 2015 – Odborná prednáška TU...o plánovaní a tvorivom prístupe k edukácii v MŠ
termín:  9. 10. 2015
miesto konania:  Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
realizované:  študentky II. A ŠPZ, učiteľky MŠ a Mgr. Lucia Belková (učiteľka z praxe)
zodpovedná:  Mgr. Daniela Brlášová a hosť: Mgr. Lucia Belková (učiteľka z praxe)
aktivita bude:  pre študentov a učiteľky z viacero MŠ
       
Inovácie v predprimárnom vzdelávaní v súvislosti s ISCED 0 z roku 2015 –  workshop  o plánovaní a tvorivom prístupe k edukácii v MŠ
termín:  23. 10. 2015
miesto konania:  Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
realizované:  študentky II. A ŠPZ a učiteľky MŠ 
zodpovedná:  Mgr. Daniela Brlášová 
aktivita bude:  pre študentov a učiteľky z viacero MŠ
 
c)      k verejnosti:
----------
d)      Iné:
"Tvorba imitácie prostredia MŠ v PaSA" - určené pre deti z okolitých MŠ, s úmyslom poskytnúť im tvorivé prostredie pod vedením žiakov a pedagógov našej školy.
termín:  rekonštrukcie priestorov školy      október - november 2015
miesto konania:  Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
realizované:  Mgr. M. Niková, Mgr. M. Slaninková, Mgr. V. Oleksová
zodpovedná:  Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy
aktivita bude:  pre žiakov PaSA, učiteľky MŠ, verejnosť
       
Vypracovala: Mgr. Daniela Brlášová
   
   
 

Najnovšie