SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Pedagogickí zamestnanci

Zoznam:Mgr. BRLÁŠOVÁ Daniela Mgr. ČANDIKOVÁ Marta 
  PED - HUV  GEO - TŠV 

Mgr. DROBNÁ Dana  Mgr. FILOVÁ Tatiana 

SJL - OBN  SJL - VÝV 

  zástupkyňa riaditeľky 
Ing. HRONSKÁ Daša PaedDr. JANOVIČOVÁ  Simona   Mgr. KLIMEKOVÁ Simona
 ANJ - OEP TVD - HUV  VÝV - PSY 
Vedúca PK jazykov zástupkyňa riaditeľky   
projektová koordinátorka    
 
  Mgr. LUKÁČOVÁ Stanislava  Mgr. MACEJOVÁ Iveta 

SJL - ESV HUV - SJL  
     

Mgr. OLEKSOVÁ Viktória  Mgr. ŠAJDÍKOVÁ Slavka

PED - ESV  TŠV - BIO 

vedúca PK TČOZ   
 
 

 
Mgr. ŠANDOR Martina   Mgr. ŠESTÁKOVÁ Darina  Mgr. ŠIMONČIČOVÁ Galina 
PSY MAT - INF  ANJ - RUJ  
    riaditeľka školy  
 
 
 
Mgr. ŠTEKLÁČOVÁ Martina  RNDr. TÓTHOVÁ Mária  PhDr. VARADINKOVÁ Jana 
NEJ  MAT - BIO  DEJ - OBN 
  koordinátorka Zelenej školy  
 
 
 
Mgr. VRÁBLOVÁ  Miroslava  Mgr. ZUSKINOVÁ Tatiana  Mgr. SEBELÉDI Ľudovít 
HUV  PED - ETV- VMV  BIO - TŠV 
  výchovná poradkyňa   
  koordinátorka protidrogovej 
prevencie 
 
     

Najnovšie