SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Interview

Interview

O projekte Interview 2002


Naša škola sa "zrodila" 1. septembra 1980 a dostala názov Stredná pedagogická škola. Svoju históriu začala s tromi triedami v budove Gymnázia Ladislava Sáru. O rok neskôr - v septembri 1981 - sa škola presťahovala do vlastných priestorov terajšej budovy na Bullovej ulici č. 2 v bratislavskej štvrti Dúbravka.
Po zavedení nového študijného odboru KVP – kultúrno-výchovný pracovník sa zmenil aj názov školy na PaSA – Pedagogická a sociálna akadémia. V súčasnosti je u nás možné študovať dva odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a kultúrno-výchovný pracovník.
Našu školu ukončili stovky študentov a s mnohými udržujeme kontakty, prípadne sledujeme ich profesionálnu a osobnú cestu. Mnohí absolventi sú veľmi úspešní. Vyučujúci nemali problém spomenúť si na absolventov. Určite sú hrdí na všetkých. Náš problém bol v tom, že sme sa nevedeli rozhodnúť koho uprednostniť. Je pravdou, že na niektorých sa nám nepodarilo získať kontakt.
Bolo pre nás veľmi príjemným zistením, že koho sme oslovili, spoluprácu prijal s radosťou. Nemali sme problém nájsť spoločný čas na rozhovor alebo besedu. Keď sme sa rozhodovali koho osloviť, nemali sme to ľahké. Napokon sme sa dohodli na nasledujúcich kritériách:

1. absolventi, ktorí úspešne pracujú vo vyštudovanom odbore
Hromeková Beáta – učiteľka MŠ
Kmotorková Kvetoslava – riaditeľka MŠ
Šalíková Margita – učiteľka MŠ aj cvičná učiteľka PaSA

2. absolventi, ktorí po ukončení štúdia pokračovali v štúdiu na vysokej škole príbuzného zamerania:

Bardošová Monika – vedúca výchovy Centra pre deti a mládež profesora Matulaya
Marková Zuzana – stredoškolská profesorka na PaSA
Sirotiaková Eva – učiteľka prvého stupňa ZŠ
Tatayová Juliana – stredoškolská profesorka na PaSA

3. absolventi, ktorí v súčasnosti študujú na VŠ
Ludvig Dalibor – študent FTVŠ UK
Šandor Viliam – študent teológie
Žák Martin – študent VŠMU

4. Absolventi, ktorí síce pracujú mimo vyštudovanej profesie, ale stali sa známymi a populárnymi osobnosťami:
Casparová (Kovalovská) Helga – muzikálová speváčka
Daňová Jana – speváčka
Hasprová Katarína – muzikálová speváčka
Horváthová Kvetoslava – moderátorka
Potančoková Marta – muzikálová speváčka
Rapantová Hana – hlásateľka

Snažili sme sa použiť všetky pre nás dostupné formy získavania informácií. Rozhovory sme realizovali pomocou záznamu na minidisk, videokameru sme použili pri osobnom stretnutí. Osobné rozhovory sme robili formou osobnej návštevy na pracovisku alebo rozhovorom v našej škole. Jeden rozhovor sme uskutočnili prostredníctvom telefónu. Pre nás zaujímavou formou bolo zorganizovanie dvoch besied, na ktorých absolventi odpovedali nielen na naše otázky, ale aj na otázky spolužiakov.
Projekt Interview 2002 sme prijali s nadšením a do jeho realizácie sme sa pustili s veľkým elánom. Na záver môžeme konštatovať, že realizácia projektu bola pre nás prínosom. Ako „reportérky“ sme mali možnosť vyskúšať si svoju schopnosť viesť rozhovor, pracovať na zázname a spracovávaní získaných materiálov.
Pre súčasných študentov boli neformálne besedy príjemným spestrením školských dní. Projekt nás inšpiroval k tomu, aby sme takéto kontakty udržiavali a stretnutia realizovali častejšie.
 

Najnovšie