SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Súčasnosť

Súčasnosť

Súčasnosť školy

V roku 1996 sa škola transformovala na súčasnú Pedagogickú a sociálnu akadémiu, čo znamenalo zmeny v tradičných študijných odboroch (integrácia učiteľstva a vychovávateľstva do jedného odboru) a zavedenie nových odborov: kultúrno-výchovný pracovník (4-ročné štúdium pre absolventov základných škôl) a špeciálna pedagogika (špecializačné pomaturitné štúdium). 

O štúdium na všetkých študijných odboroch je stále veľký záujem. Nečudo, veď sme jediným typom strednej školy, ktorá poskytuje široké odborné vzdelanie orientujúce sa popri pedagogike a psychológii hlavne na humanitné a umelecké predmety. Študentom ponúkame tiež pestrú paletu voliteľných predmetov a špecializácií, v teoretickej i praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sú zahrnuté témy z výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, dramatickej výchovy a telesnej výchovy v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, z vedenia krúžku záujmovej činnosti, z dejín kultúry, zo služieb cestovného ruchu v odbore animátor voľného času.

V súčasnosti má škola 12 tried denného štúdia a 5 tried pomaturitného štúdia popri zamestnaní. Ponúkame štúdium v troch študijných odboroch: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času a pedagogické lýceum. 

Škola má dobré materiálne vybavenie: dve počítačové učebne s prístupom na internet, učebňu informačných a komunikačných technológií, dobre vybavenú knižnicu s beletriou a odbornou literatúrou (viac ako 7000 titulov) a časopismi (20 titulov), dve telocvične a posilňovňu, odborné učebne hudobnej, výtvarnej a dramatickej výchovy. V blízkosti školy sa nachádza zimný štadión a plaváreň.

Pri výchove našich študentov nám výdatne pomáhajú pedagógovia cvičných materských škôl, školských klubov detí a zamestnanci rôznych kultúrnych inštitúcií, v ktorých naši študenti vykonávajú odbornú i učebnú prax. Súčasťou pedagogickej praxe sú aj exkurzie do špeciálnych škôl a zariadení. Máme šťastie, že sa v Bratislave nachádza viacero týchto zariadení, s ktorými udržujeme dlhoročnú spoluprácu. Sú to napr. ZŠ internátna pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ul., ZŠ a MŠ pre telesne postihnutých na Mokrohájskej ul., Centrum pre deti a mládež pre mentálne postihnutých na Lipského ul., Diagnostické centrum v Trnávke a ďalšie.

Tak ako my potrebujeme cvičné pracoviská v materských školách a školských zariadeniach, tak zasa študenti vysokých škôl potrebujú praxovať u nás. Sme fakultnou školou pre Filozofickú fakultu UK, Pedagogickú fakultu UK, Fakultu telesnej výchovy a športu UK, individuálne i pre študentov iných fakúlt.

V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky - anglický, nemecký, žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych medzinárodných i domácich projektov, hlavne v oblasti umenia a kultúry. Doteraz sme realizovali trojročný projekt Textil bez obmedzenia v rámci programu Socrates (spolupráca so školami v Belgicku, Čechách a Litve), Európske kluby, Digitálna knižnica, Interview 2002 atď.

V súčasnosti participujeme na dvoch medzinárodných projektoch: Jantárová cesta (projekt UNESCO), kde spolupracujeme so školami v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a ďalšími slovenskými školami. Druhý projekt Umenie ako prostriedok komunikácie realizujeme s partnerskou školou vo Viedni, s ktorou máme dlhoročné pracovné i priateľské kontakty.

Za dvadsaťpäť rokov sme pripravili do praxe i na ďalšie vysokoškolské štúdium:
1673 absolventov 4-ročného denného štúdia a 1415 absolventov pomaturitného štúdia.
Spolu teda 3088 absolventov.

Absolventi našej školy nachádzajú v praxi široké uplatnenie - v materských školách, v školských kluboch detí a v rôznych kultúrno-výchovných zariadeniach. Mnohí úspešne absolvovali a absolvujú štúdium na vysokých školách (približne polovica absolventov), najmä na pedagogických a filozofických fakultách, viacerí pobudli v zahraničí, kde sa vysoko hodnotia ich odborné schopnosti a zručnosti i jazykové znalosti.

 Všestrannosť našich absolventov dokazuje aj fakt, že napriek krátkej existencii našej školy sa môžeme pochváliť absolventami, ktorí sa profesionálne uplatnili nielen v školstve, ale tiež v divadle, vo filme, v televízii, v rôznych tanečných a hudobných súboroch, v pedagogicko-psychologických poradniach, v podnikateľskej sfére, a to doma i v zahraničí.


 

Najnovšie