SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

História

História

História
 

Škola sa "zrodila" 1. septembra 1980 a dostala názov Stredná pedagogická škola. Svoju históriu začala s tromi triedami v budove Gymnázia Ladislava Sáru. O rok neskôr - v septembri 1981 - sa škola presťahovala do vlastných priestorov terajšej budovy na Bullovej ulici č. 2 v bratislavskej štvrti Dúbravka.

Začiatky neboli ľahké, najmä prvý rok bol naozaj rušný. Novovytvorený 15-členný pedagogický zbor s vekovým priemerom 30 rokov zvládol počiatočné ťažkosti zväčša s úsmevom. Svoje pedagogické povinnosti sme striedali aj s fyzickou prácou - do prázdnych tried bolo treba ponosiť lavice, stoličky, ako-tak zariadiť kabinety, nakúpiť najnutnejšie pomôcky a literatúru. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Anna Juríková, jej zástupkyňou Mgr. Marta Lysáková. Vyučovali sa dva študijné odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Študenti sa hneď od začiatku zapájali do rôznych športových, literárnych, výtvarných súťaží a do organizovania rôznych kultúrnych podujatí, hlavne pre deti.

Zmeny v spoločnosti po roku 1989 zasiahli aj našu školu. Zmenilo sa vedenie školy, zintenzívnila sa spolupráca s ostatnými pedagogickými školami na Slovensku (Modra, Levice, Turčianske Teplice, Lučenec, Levoča, Prešov), vytvorili sme nové študijné odbory a projekty, značná časť z nich sa realizovala. Podarilo sa to vďaka cieľavedomej práci skúsených pedagógov a tiež vďaka dobrej spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Štátnym pedagogickým ústavom a Metodickým centrom na Tomášikovej ul.

Prehľad najvýznamnejších umiestnení v minulých rokoch
 

Najnovšie