2017/18 Rada školy 
 
P. č. Priezvisko, meno, titul Funkcia v RŠ Delegovaný/volený za
1. Varadinková Jana, PhDr. predseda pedagogických zamestnancov
2. Niková Mária, Mgr. podpredseda pedagogických zamestnancov
3. Bieliková Helena tajomník nepedagogických zamestnancov
4. Šimová Marcela  člen  rodičov 
5. Schwardyová Ivica, Mgr.  člen rodičov  
6. Novosadová Ľubomíra, Mgr.  člen  rodičov  
7. Káčer Juraj, Ing.  člen  zriaďovateľa
8. Šíbl Jaromír, RNDr. PhD. člen  zriaďovateľa 
9. Štekláč Juraj, MUDr. PhD. MPH člen  zriaďovateľa 
10. Zaťovič Martin, RNDr.  člen  zriaďovateľa 
11. Šebo Šebastán  predseda žiackej rady  žiakov školy 
       
      Kontakty na členov RŠ sa nachádzajú
na sekretariáte SOŠPg
       
  Zápisnice zo zasadnutí RŠ