Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť o opravnú skúšku - žiak (Word)
Žiadosť o opravnú skúšku - žiak (pdf)
  Žiadosť o opravnú skúšku - zákonný zástupca (Word) Žiadosť o opravnú skúšku - zákonný zástupca (pdf)
  Žiadosť o opakovanie ročníka - žiak (Word) Žiadosť o opakovanie ročníka - žiak (pdf)
  Žiadosť o opakovanie ročníka - zákonný zástupca (Word) Žiadosť o opakovanie ročníka - zákonný zástupca (pdf)
    Žiadosť o oslobodenie z TŠV (pdf)

Postup pri vystavovaní odpisu vysvedčenia:
Podľa 326/2008 Z.z. VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia (link https://www.minedu.sk/data/att/661.pdf):
 
Pri strate vysvedčenia je potrebné predložiť:
              
- 1) žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčeni
- 2) školský rok, za ktorý požadujete vysvedčenie
- 3) trieda, ktorú ste v danom školskom roku navštevovali
- 4) meno triedneho učiteľa v danom školskom roku
 
Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní.
 
VZORY ŽIADOSTÍ
Žiadosti - DUPLIKÁTY dokladov o ukončení
Duplikát školského tlačiva (vysvedčenie) alebo dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, absolventský diplom) je možné žiadateľovi vystaviť len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy:
          1. formou elektronickej pošty (žiadosť musí byť naskenovaná s originálnym podpisom žiadateľa)
          2. formou poštovej zásielky
          3. osobne na sekretariát školy
  • Žiadosť musí byť vyplnená kompletne.
  • Duplikáty školských tlačív sú vystavené bezplatne.
  • Duplikát maturitného vysvedčenia si žiadateľ prevezme osobne na sekretariáte školy. Prevzatie duplikátu maturitného vysvedčenia potvrdí vlastnoručným podpisom.
  • V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať duplikát vysvedčenia iba jedenkrát
 
PRÍLOHA:
ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU MATURTNÉHO VYSVEDČENIA.PDF
ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE DUPLIKÁTU ROČNÍKOVÉHO VYSVEDČENIA.PDF
Galina Šimončičová
riaditeľka školy