Výchovné poradenstvo na PaSA 

Beseda so Samom...
Výchovný poradca: Mgr. Tatiana Zuskinová Scandinavian Study pre štvrtákov - beseda... 
Vzor žiadosti o individuálnu integráciu... Čisté Vianoce
   
Skôr, ako sa rozhodnete pre vysokú školu...  
Pokyny na vypĺňanie prihlášky na VŠ TU...

Prihláška na vysokoškolské štúdium...

Elektronická prihláška na VŠ TU...    
   

2013/14

 
Informácie-štúdium na VŠMVV
Akademický rok 2014/2015
 
Informácie pre záujemcov o štúdium získate kliknutím na odkaz:
www.vip-vs.sk/images/data/info_studijny_poradca_2014_2015.pdf

Všetky informácie o VŠMVV nájdete aj na www.vip-vs.sk/ a na facebooku - http://sk-sk.facebook.com/pages/Vysoka-skola-mezinarodnich-a-verejnych-vztahu-Praha-Institut-v-Bratislave/151771951536239


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk
  
Centrum poradenstva KORY TU...   Centrum poradenstva  FedákovaTU... 
   

2012/13

 
InterNapa College na Cypre Možnosti štúdia a letných kurzov angličtiny...
   
  Beseda o možnostiach pokračovania v štúdiu žiakov našej školy  na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne...Fakulta humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne


 
 Propagácia fakulty TU... 
   

Katedra výtvarnej výchovy PdF UK 

 
Dovoľujeme   si Vás osloviť  s prosbou o pomoc pri
informovaní Vašich študentov ohľadne termínu zaslania
prihlášok na štúdium na našej fakulte, ako aj ohľadne
termínu konania prijímacích pohovorov (talentovej
skúšky). Sprostredkujte prosím Vašim študentom
informáciu, že termín zaslania prihlášok na štúdium
výtvarného umenia na PdF UK je do 31. decembra 2012
a talentové skúšky sa uskutočnia medzi 4. - 8. februárom 2013. Podrobné informácie o prijímacích pohovoroch
nájdete v priloženom textovom súbore.
S pozdravom A. Drahos
vedúci Katedry výtvarnej výchovy
Ústav umelecko-edukačných štúdií
Pedagogická fakulta UK

 

 

 
  Termín konania talentových skúšok...
   

Pedagogická fakulta UK

 

Zasielame  Vám aktuálnu ponuku bakalárskych študiných programov, ktoré Pedagogická fakulta UK v Bratislave otvára v akademickom roku 2013/14. Súčasťou podkladov sú okrem  zoznamu študijných programov všeobecné podmienky prijímacieho konania a  špecifické podmienky prijatia pre jednotlivé študijné programy. Doplňujúce informácie o prijímacom konaní a elektronickej prihláške nájdete na webovej stránke fakulty www.fedu.uniba.sk, časť  ZÁUJEM O ŠTÚDIUM – Prijímacie konanie pre AR 2 013/14.
Zároveň Vás a študentov vašich škôl srdečne pozývame na  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať v sobotu dňa 15. decembra 2012 v budove Pedagogickej fakulty UK na Račianskej ulici č. 59 v Bratislave,
v čase od 10:00 do 13:00 hod.  Počas vašej návštevy spoznáte akademické prostredie fakulty a  budete mať možnosť komunikovať priamo so zástupcami jednotlivých katedier. Tešíme sa na stretnutie.
  Ponuka bakalárskeho štúdia...
  Všeobecné informácie o prijímacom konaní...
  Všeobecné informácie pre spojené magisterské a baklárske štúdium...
  Podrobné kritéria prijímacích pohovorov...
   

City University of Seattle

 
  Vážená pani/ Vážený pán
Chcela by som Vás v mene Vysokej školy manažmentu/ City University of Seattle (VŠM/CityU) požiadať o pomoc a spoluprácu pri sprostredkovaní informácií Vaším študentom a tiež ako vedenie školy poprosiť o posunutie tohto emailu študijnému poradcovi pretohtoročných maturantov.
V prílohe Vám posielam informačný leták o Dni otvorených dverí (25.10. 2012), ktorý by sme radi zverejnili na nástenke v priestoroch školy alebo na Vašej webovej stránke. Študenti nás môžu navštíviť počas celého dňa v Bratislave alebo Trenčíne, kde okrem hlavného príhovoru budú rozhovory s absolventmi a študentmi školy. Zároveň budú môcť uchádzači o štúdium nahliadnuť do tried a zažiť výučbu na vlastnej koži.
V prípade záujmu o komplexnejšie oboznámenie sa s programami, spôsobom štúdia, ako aj spresnené informácie o podmienkach prijatia na VŠM/CityU poskytujeme pri osobných prezentáciách. Termín a čas prezentácie je možné dohodnúť podľa potrieb a možností školy.

S úctou a prianím pekného týždňa,

Martina Minarcikova
Recruitment Specialist
VYSOKÁ ŠKOLA
MANAŽMENTU