Knižničný a výpožičný poriadok 
Štatút školskej knižnice
 
VÝPOŽIČNÉ HODINY v školskej knižnici:
 
DENNE od   7,30 -   8,00 hod.
           od   9,30 -   11,00 hod. 
popoludní podľa požiadavky do 14,30 hod. 
 
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
Naša školská knižnica sa v marci 2013 zapojila do rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2013“ garantovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predložených žiadostí bolo spolu 258. Na základe vypracovaného projektu sme z 18 vybraných úspešných žiadostí skončili na 5. mieste (za BSK sme boli úspešní ako jediná stredná škola) a sumu nám schválili v celej požadovanej výške, t.j. 2 570 €.
Hlavným cieľom projektu je premena školskej knižnice z klasickej na elektronickú.
Ostatné ciele: vybudovať knižnicu ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy s voľným prístupom všetkým členom školskej komunity, miesto moderného výchovno-vzdelávacieho procesu, prostriedok upevňovania čitateľskej, informačnej a počítačovej gramotnosti. Rozšíriť a skvalitniť poskytovanie knižnično-informačných služieb, vybudovať vlastný knižničný fond v knižničnom systéme s on-line katalógom, oživiť akvizičnú činnosť nákupom beletrie a odbornej literatúry v súlade so školským vzdelávacím programom.                                                                     
H. Bieliková


Školská knižnica

Naša školská knižnica ponúka bohatý výber titulov najmä z odbornej literatúry, povinného        čítania, ale tiež množstvo titulov z beletrie, objednáva viaceré časopisy, nájdeme v nej tiež,        encyklopédie, slovníky, noty, videokazety, pekné slovo, úsmev...

Oblasti titulov:
povinné čítanie zo svetovej i slovenskej literatúry
ostatná beletria
slovenský jazyk - príručky, encyklopédie, dejiny literatúry, slovníky, pravidlá slov. pravopisu slovníky spisovateľov, literárni sprievodcovia, antológie, učebnice...
cudzie jazyky - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, ruský, latinský -dvojjazyčné či výkladové slovníky, konverzačné príručky, odborné publikácie, prípravy na maturitu...
fyzika
počítače
matematika - odborné príručky, metodiky, učebnice, pracovné zošity - ZŠ, logika...
chémia
hudobná výchova - dejiny hudby, zbierky piesní, biografie osobností hudby, metodiky, noty...
biológia - anatómia, zdravoveda, obrazové príručky ...
výživa - príručky, recepty...
zoológia - atlasy zvierat, rýb, vtákov, cicavcov, motýľov...
botanika - lexikóny, atlasy húb, chránených rastlín, pestrá prírody, kľúče na určovanie rastlín, náučné slovníky...
geografia - atlasy sveta, lexikóny, obrazové atlasy, topografické lexikóny, turistickí sprievodcovia, pohoria, učebnice zemepisu, knihy o Bratislave...
životné prostredie
telesná výchova - dejiny, metodiky, olympijské hry, rôzne športy, hry...
psychológia - dejiny, poradenstvo, odborné publikácie, učebnice...
špeciálna pedagogika - logopédia, špecifické poruchy učenia ...
pedagogika - pedagogická encyklopédia, slovníky, príručky a publikácie z vydavateľstva Portál, dejiny pedagogiky, alternatívne školstvo, didaktika, diela J. A. Komenského, rodinná výchova, metodický materiál, pracovné zošity...
výtvarná výchova - dejiny výtvarného umenia, učebnice, osobnosti výtvarného umenia, metodiky, knihy výtvarných námetov, Dejiny umenia, umenie jednotlivých vývojových období...
estetika - dejiny, metodiky...
manažment
ekonomika - Ekonomický poradca podnikateľa
etnografia
literatúra pre deti a mládež - leporelá, poézia, próza...

Časopisy:
Rodina a škola
Pedagogické rozhľady
Výchovávateľ
Predškolská výchova
Škola
Technológia vzdelávania
Národné poistenie
Slovenské pohľady
Slovenský jazyk a literatúra v škole
Kultúra slova
Revue svetovej literatúry
Bridge
Freundschaft
Spitze
Friendship
Hello!
Hurra!
Historické revue
Hudobný život
Múzy v škole
Pamiatky a múzeá
Slovenský stenograf
Telesná výchova a šport
Dorka
Cestovateľ