2017/18 Harmonogram konzultácií v 1. polroku 2017/18
  Harmonogram konzultácií v 2. polroku 2017/18
   
  Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia (externé štúdium) pre školský rok 2018/19 
   
 
Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ):
V školskom roku 2018/2019 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Potrebujete:
- Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium potvrdenú lekárom (kúpite v predajniach ŠEVT alebo vytlačíte priamo z prílohy týchto pokynov)
- Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
- Krátky štruktúrovaný a podpísaný životopis
Všetky tri doklady treba poslať do 31. 05. 2018 (najneskôr do 31. 07. 2018) na adresu:
Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411
Konzultácie začínajú 07. 09. 2018 a bývajú vždy v piatok popoludní.
- štúdium je 2-ročné
- študujú sa odborné predmety 
- každý polrok sa robia skúšky
- štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) 
- štúdium nie je spoplatnené, žiaci prispievajú iba do nadácie Comenium, n. f. (150,- € na šk. rok)
- podmienkou prijatia je účasť na talentovej prijímacej skúške
- pozvánka na prijímací pohovor Vám príde v júni alebo v auguste 2018
Ďalšie info: 02 / 6436 5940
   
  Prihláška na stiahnutie TU...
   


POSTREHY prváčky, alebo čo mi dal rok na tejto škole ... (ŠPZ) 
  Ďakovný list ku Dňu učiteľov