Smernica č. 1/2018   Pracovný poriadok
Smernica č. 2/2018   O vedení pokladnice
Smernica č. 3/2018   O vybavovaní sťažností
Smernica č. 4/2018  
Nariadenie č. 1/2018   Nariadenie riaditeľky školy o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2018
Nariadenie č. 1/2017       
Nariadenie č. 2/2017   Štatút predmetových komisií
Smernica č. 1/2017    
  O uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z neprítomnosti na vyučovaní
Smernica č. 2/2017       O vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu
Smernica č. 3/2017   O vydávaní polročných a koncoročných vysvedčení
Smernica č. 4/2017   O obehu účtovných dokladov
Smernica č. 5/2017  
Smernica č. 6/2017  
Smernica č. 7/2017  
     
Smernica č. 1/2016    O tvorbe a čerpaní sociálneho fondu 
Smernica č. 2/2016    O finančnej kontrole a audite v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
Smernica č. 3/2016    Na vykonávanie kontroly požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok na pracovisku 
Smernica č. 4/2016     O poskytovaní cestovných náhrad
Smernica č. 5/2016    Registratúrny poriadok 
Smernica č. 6/2016    Pre určenie štruktúry kariérových pozícií 
Smernica č. 7/2016    O ustanovení funkcie triedneho učiteľa
Smernica č. 8/2016    O zabezpečení pitného režimu