2017/18  
Školský rok 2017/18 nám prináša niekoľko významných zmien. Od 1. septembra 2017 má naša škola  podľa zákona nový názov Stredná odborná škola pedagogická, čo zobrazuje aj nové logo školy.
Ukončili sme experimentálne overovanie odboru pedagogické lýceum, takže prvý ročník v tomto študijnom odbore už bude používať nový názov, pedagogický asistent.
V tomto školskom roku prechádzame na elektronickú triednu knihu a elektronickú dochádzku, čo zdokonalí našu prácu a umožní rodičom aj žiakom mať každodenné informácie o priebehu vyučovania, dochádzke a hodnotení žiakov.
V priestoroch našej SOŠPg prebiehajú stavebné rekonštrukčné práce súvisiace s výstavbou materskej školy, ktorá už v ďalšom školskom roku bude slúžiť ako stredisko odbornej praxe pre našich žiakov, čo považujeme za úžasný úspech v histórii našej školy. 
Opäť nám bol na dva nasledujúce roky udelený certifikát Zelenej školy, čomu sa veľmi tešíme a v environmentálnych aktivitách nadväzujeme na štyri predošlé roky práce. S tým súvisí aj nové smerovanie našej školy k udržateľnosti, čo sa prejaví v niekoľkých oblastiach fungovania školy: v sortimente bufetu a jedálne, v obmedzení používania plastových a tetrapakových obalov, v znižovaní a dôslednom separovaní odpadu, v šetrení energií a vody, v spôsoboch dopravy do školy, v ponuke nových voliteľných predmetov orientovaných na ekológiu a udržateľnosť, v mimovyučovacích aktivitách, všetko s cieľom znižovať uhlíkovú stopu školy. Mentormi žiakov v týchto aktivitách budú naší učitelia a ostatní zamestnanci školy. Záleží na každom jednom z nás.
Okrem klasických vyučovacích hodín nás čaká aj veľa mimoškolských aktivít, ktoré sú pre žiakov rovnako dôležité a predstavujú školu života.
Spoliehame sa na podporu a pomoc od miestnych inštitúcií a zriaďovateľa, ako aj na podporu a spoluprácu zo strany rodičov žiakov a študentov pomaturitného štúdia.
Galina Šimončičová
riaditeľka školy
 
2016/17  
V tomto školskom roku máme 217 denných a 316 externých študentov. Otvorili sme štyri odbory: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času, pedagogické lýceum a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v pomaturitnom štúdiu. Prijali sme 70 denných žiakov do prvého ročníka.
Vďaka príspevkom do nadácie Comenium sme opäť investovali do skrášlenia interiéru a vybavenia školy. Zriadili sme kútik pre žiakov PaSA, kde môžu tráviť voľné chvíle, uvariť si teplý čaj počas chladnejších dní a zohriať jedlo, ak preferujú domácu stravu. V týchto priestoroch plánujeme predstaviť žiakom alternatívu zdravej výživy a moderné trendy v stravovaní.
Počas tohto školského roka sa začne s rekonštrukciou budovy školy, kde Bratislavský samosprávny kraj vybuduje materskú školu, zriaďovateľom ktorej bude Miestny úrad Dúbravka. Materská škola pre 80 detí bude zároveň slúžiť ako miesto praxe pre žiakov našej školy v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo a v budúcnosti ako potenciálne pracovisko pre absolventov PaSA. Unikátny projekt spojenia strednej školy a materskej školy je výsledkom práce našich učiteľov.
Dúfam, že v budúcom školskom roku sa nám podarí otvoriť ešte ďalší akreditovaný odbor, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, absolventi ktorého sú veľmi žiadaní na trhu práce.
Kvalita školy a výučby je transparentná v hodnoteniach INEKO, kde sme sa opäť v Bratislavskom kraji medzi strednými odbornými školami umiestnili na 1. mieste a medzi všetkými strednými školami vrátane gymnázií na 8. mieste. V hodnoteniach NÚCEM, ktoré porovnávajú všetky stredné odborné školy na Slovensku, sme na 4. mieste z 28 škôl, ktoré majú výsledky maturít v slovenskom jazyku a literatúre nad očakávania (tzv. pridaná hodnota, čo je zhodnotenie výsledkov konkrétnych žiakov v deviatom a následne v maturitnom ročníku). V tomto trende kvalitnej výučby chceme pokračovať aj v budúcich rokoch.
 
   
2015/16  
   
POĎAKOVANIE RODIČOM A ŽIAKOM ŠPZ...  
   
Vážení návštevníci stránky Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2, Bratislava
V tomto školskom roku nadviažeme na všetky úspechy, ktoré dosiahla naša škola v predošlých rokoch. Získali sme ďalší medzinárodný certifikát, certifikát  Zelenej školy. Umožníme záujemcom študovať ďalší zaujímavý a veľmi potrebný študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, absolventi ktorého nebudú mať núdzu o prácu.
Budeme cieľavedome, vytrvalo a profesionálne udržiavať a ďalej budovať pozitívny imidž našej školy a šíriť jej dobré meno na Slovensku aj za hranicami našej vlasti. Prestíž Pedagogickej a sociálnej akadémie, vysoko odborný a ľudský prístup pedagógov, príjemná a kľudná atmosféra školy, študijné odbory, ktoré našim absolventom zabezpečia uplatnenie na trhu práce, to všetko nech je určujúcim momentom pri rozhodovaní sa mladých ľudí a ich rodičov o štúdium na našej škole.
 

 
Galina Šimončičová
riaditeľka školy
2013/14   
Prihovárame sa všetkým žiakom, rodičom, záujemcom o štúdium, priateľom školy. Verím, že každý si nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.
Sme stredná odborná škola, ktorá si vytvorila za viac ako 30 rokov svojej existencie dobré meno v Bratislave aj širokom okolí.
Zriaďovateľom našej školy je od r. 2002 Bratislavský samosprávny kraj.
V r. 2006 sme získali za inovačné aktivity v jazykovom a umeleckom vzdelávaní ocenenie Európska značka a od r. 2009 za dlhoročné aktivity v oblasti kultúry sme pričlenení k školám UNESCO.
Škola sa nachádza v tichom prostredí, na začiatku sídliska Dúbravka. Veková štruktúra pedagogického zboru je pestrá, od starších skúsených pedagógov až k mladým absolventom. 
Všetci sú kvalifikovaní a majú radi svoju prácu. Materiálne vybavenie školy je na slušnej úrovni, samozrejmosťou sú PC učebne, odborné učebne, telocvične, knižnica, jedáleň (denne výber obeda z piatich jedál, za obed v hodnote 2,20 € žiak zaplatí 1,60 €), bufet.

V študijnom programe našej školy sú 3 študijné odbory:
Mgr.Žofia Mačugová
riaditeľka školy
  • 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • 7662 6 animátor voľného času (kultúrno-výchovný pracovník)
  • 7669 6 pedagogické lýceum

Vo všetkých sa učí spoločný všeobecno-vzdelávací základ, dva cudzie jazyky (ANJ, NEJ), všetky sa končia maturitou. Spoločné sú tiež predmety pedagogika a psychológia, veľký dôraz kladieme na prax. Ďalšie odborné predmety už vychádzajú z profilu absolventa každého študijného odboru. Štúdium je zaujímavé, láka najmä tých, ktorých zaujímajú spoločenské vedy, história, kultúra, práca s ľuďmi. Viac ako polovica našich absolventov úspešne pokračuje v štúdiu na vysokých školách.
Popri 4-ročnom štúdiu máme tiež dlhoročné skúsenosti s pomaturitným štúdiom. V súčasnosti je veľký záujem o 2- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Povolania, na ktoré pripravuje naša škola, vyžadujú lásku k deťom, pozitívny vzťah k dospelým, dobrú psychickú a fyzickú kondíciu, slušné a kultivované správanie, trpezlivosť, empatiu, komunikatívnosť, optimizmus, organizačný talent, tvorivosť, ochotu pracovať na sebe.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti, pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať postoje mladých ľudí, viesť ich k dodržiavaniu etických princípov.