2017/18 Harmonogram konzultácií v 1. polroku 2017/18
  Harmonogram konzultácií v 2. polroku 2017/18
   


Druhé kolo talentových skúšok do 1. ročníka 2- ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia 30. 08. 2017
  Harmonogram prijímacích skúšok TU...
  Zoznam študentov, ktorí vyhoveli kritériám talentovej skúšky pre šk. rok 2017/18 a sú prijatí TU
  Zoznam študentov, ktorí nevyhoveli kritériám talentovej skúšky pre šk. rok 2017/18 a nie sú prijatí TU
   
  Prvé kolo talentových skúšok do 1. ročníka 2- ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia 29. 06. 2017
  Zoznam študentov, ktorí vyhoveli kritériám talentovej skúšky pre šk. rok 2017/18 a sú prijatí TU
  Zoznam študentov, ktorí nevyhoveli kritériám talentovej skúšky pre šk. rok 2017/18 a nie sú prijatí TU
   
  Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia (externé štúdium) pre školský rok 2017/2018
 
Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ):
V školskom roku 2017/2018 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Potrebujete:
- Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium potvrdenú lekárom (kúpite v predajniach ŠEVT alebo vytlačíte priamo z prílohy týchto pokynov)
- Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
- Krátky štruktúrovaný a podpísaný životopis
Všetky tri doklady treba poslať do 31. 05. 2017 (najneskôr do 31. 07. 2016) na adresu:
Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411
Konzultácie začínajú 08. 09. 2017 a bývajú vždy v piatok popoludní.
- štúdium je 2-ročné
- študujú sa len odborné predmety a cudzí jazyk
- každý polrok sa robia skúšky
- štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) 
- štúdium nie je spoplatnené, žiaci prispievajú iba do nadácie Comenium, n. f. (100,- € na šk. rok)
- podmienkou prijatia je účasť na talentovej prijímacej skúške
- pozvánka na prijímací pohovor Vám príde v júni alebo v auguste 2017
Ďalšie info: 02 / 6436 5940
   
  Prihláška na stiahnutie TU...
   
 
 
 
 
  Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v MŠ
  Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v ŠKD
   


POSTREHY prváčky, alebo čo mi dal rok na tejto škole ... (ŠPZ) 
  Ďakovný list ku Dňu učiteľov