COMENIUM
neinvestičný fond


 
Vážení rodičia a priatelia školy,
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na Strednej odbornej škole pedagogickej darovaním 2 % z dane
.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov  neinvestičnému fondu COMENIUM n. f. so sídlom na našej škole. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery škole, na ktorej študujú Vaše deti a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
 
Finančné prostriedky budú použité na:
  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy
  • skvalitnenie mimoškolských aktivít
Nové tlačivo:
Vyhlásenie o 2% TU...
  Poukázanie 2% v prospech nadačného fondu COMENIUM - Postup krokov
  Mgr. Galina Šimončičová
riaditeľka školy
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2017
Vyúčtovanie COMENIUM n.f. za rok 2016
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2016
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2015
Výročná správa za rok 2014
Vyúčtovanie COMENIUM n.f. od 1.1.2014 do31.12.2014
Čerpanie finančných prostriedkov: január - december 2014
Čerpanie finančných prostriedkov: január - jún 2014
Čerpanie finančných prostriedkov: júl 2013 - december 2013
Čerpanie finančných prostriedkov: január 2013 - jún 2013
Vyúčtovanie COMENIUM n.f.  od 1.1.2012 do 31.12.2012
Čerpanie finančných prostriedkov: júl 2012 - december 2012
Čerpanie finančných prostriedkov: január 2012 - júl 2012
Čerpanie finančných prostriedkov: september 2011 - december 2011
Čerpanie finančných prostriedkov: apríl 2011 - september 2011
Čerpanie finančných prostriedkov: november 2010 - marec 2011
Čerpanie finančných prostriedkov: január 2010 - október 2010
 

 


Rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy po preskúmaní návrhu zriaďovateľov na registráciu neinvestičného fondu s názvom COMENIUM n. f. podľa 10 ods. 1 NRSR č. 147 / 1997 Z. z. o neinvestičných fondoch bol zaregistrovaný 22. októbra 1997 pod č. OVVS - 619 / 57 / 97 - NF neinvestičný fond.

Názov fondu: COMENIUM n. f.

Sídlo: Stredná odborná škola pedagogická (do šk. r. 2016/17 Pedagogická a sociálna akadémia), Bullova 2, 844 20 Bratislava
Zriaďovatelia: Zdena Benková, Bc. Iveta Žáková
Vznik: 22. október 1997
Štatutárny orgán: správca - Helena Bieliková

Účel neinvestičného fondu:
ochrana a podpora vzdelávania, zdravia
podpora ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt
rozvoj sociálnych služieb

Účet neinvestičného fondu: OTP, a. s., pobočka Bratislava - Dúbravka,
Sch. Trnavského 4, 841 01 Bratislava, č. účtu - 3176060 /5200
IČO 31820875

Orgány fondu:
Správna rada:
Mgr. Galina Šimončičová - predseda
PhDr. Viera Lojová - podpredseda
PhDr. Jana Varadinková - člen
Mgr. Martina Slaninková - člen
Mgr. Patrik Šanko - člen
Helena Bieliková - správca

Dozorná rada:
RNDr. Mária Tóthová

Prostriedky fondu sa využívajú na:
podporu zvyšovania úrovne vzdelávacieho procesu na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave na Bullovej 2 (školenia, prednášky, semináre, exkurzie a pod.) pre učiteľov a žiakov,
podporu udržiavania zahraničných kontaktov, výmenných pobytov žiakov a učiteľov, ktoré im umožnia ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore,
nákup a financovanie rôznych učebných pomôcok, technického vybavenia  a kníh  potrebných k vzdelávaciemu procesu,
riešenie problémov súvisiacich s údržbou budovy PaSA
podpora nových foriem spolupráce s predškolskými a školskými zariadeniami

Majetok fondu: tvoria ho vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky (peňažné dary a príspevky od fyzických alebo právnických osôb, príjmy z verejných zbierok, príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií...)

Ďakujeme všetkým sponzorom a rodičom žiakov, ktorí prispievajú do fondu COMENIUM n. f. a výrazne sa tým podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu.
V mene žiakov a zamestnancov školy ďakujeme všetkým, ktorí na účet COMENIUM, n. f. darovali 2 % zo svojich daní.
Tieto prostriedky použijeme na skvalitnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu, o čom sa môžete presvedčiť v koncoročnom vyúčtovaní.

Veríme, že aj ďalší rodičia pochopia, že finančné prostriedky používame na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a mimovyučovacích aktivít a pridajú sa k ostatným.

Čerpanie prostriedkov si pozrite vyššie.

Správna rada COMENIUM n. f.