SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Pedagogickí zamestnanci

Zoznam:


Mgr. BOLCHOVÁ Hana  Mgr. BRLÁŠOVÁ Daniela Mgr. ČANDIKOVÁ Marta 
 ANJ - HUV PED - HUV  GEO - TŠV 
Mgr. ČERŇANOVÁ Zuzana  Mgr. DROBNÁ Dana  Mgr. FILOVÁ Tatiana 
ANJ - NEJ  SJL - OBN  SJL - VÝV 
 koordinátorka žiackej rady    vedúca PK PČOZ
Ing. HRONSKÁ Daša PaedDr. JANOVIČOVÁ  Simona   Mgr. KLIMEKOVÁ Simona
 ANJ - OEP TVD - HUV  VÝV - PSY 
Vedúca PK jazykov    
projektová koordinátorka    
 
PhDr. LOJOVÁ Viera  Mgr. LUKÁČOVÁ Stanislava  Mgr. MACEJOVÁ Iveta 
ANJ - PSY  SJL - ESV HUV - SJL  
 zástupkyňa riaditeľky    
Mgr. NIKOVÁ Mária  Mgr. OLEKSOVÁ Viktória  Mgr. ŠAJDÍKOVÁ Slavka
PED - VMV  PED - ESV  TŠV - BIO 
vedúca  PK PRAX  vedúca PK TČOZ   
 
 

 
Mgr. ŠANDOR Martina   Mgr. ŠESTÁKOVÁ Darina  Mgr. ŠIMONČIČOVÁ Galina 
PSY MAT - INF  ANJ - RUJ  
správkyňa ASC agendy     riaditeľka školy  
 
 
 
Mgr. ŠTEKLÁČOVÁ Martina  RNDr. TÓTHOVÁ Mária  PhDr. VARADINKOVÁ Jana 
NEJ  MAT - BIO  DEJ - OBN 
  koordinátorka Zelenej školy   vedúca PK spoločenskovedných 
predmetov  
 
 
 
Mgr. VRÁBLOVÁ  Miroslava  Mgr. ZUSKINOVÁ Tatiana  Mgr. SEBELÉDI Ľudovít 
HUV  PED - ETV- VMV  BIO - TŠV 
  výchovná poradkyňa   
  koordinátorka protidrogovej 
prevencie 
 
     

Najnovšie